สมัครเป็นวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ

เชิญสถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมัครด่วน

จองการอบรมและปฏิบัติธรรม

 

จองด่วน

เชิญสถานศึกษาที่สนใจ

สมัครเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๑ โดยเข้าระบบสถานศึกษาวิถีพุทธด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของสถานศึกษา และคลิกสมัครเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๑ ได้เลย

เข้าสู่ระบบ เอกสารการสมัคร

วิธีการสมัครเป็นสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๑

 

รายละเอียด สถานศึกษาที่สมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

จองการอบรมและปฏิบัติธรรม

สถานศึกษาทีมีความต้องการในการพัฒนาการดำเนินงานอาชีวะศึกษาอย่างเป้นระบบ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเข้าใจในแนวทางวิถีพุทะ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติทักษะด้านวิถีพุทะต่างๆ เช่น การสวดนต์ ปฏิบัติธรรม มารยาทชาวพุทธ จึงต้องเริ่มพัฒนาครุและผู้เรียนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยหลักสูตรและวิทยากรจาก ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.

ขั้นตอนการสมัครเป็นวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธในการส่งเสริมพัฒนาของสำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.

ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อสมัครเป็น "สถานศึกษาอาชีวะวิถีพุทธ" ตามแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอให้สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการดำเนินการดังนี้

คำแนะนำในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

คำแนะนำสำหรับโรงเรียนที่มาลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ

ดาวน์โหลดเอกสาร