ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครเป็นวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธในการส่งเสริมพัฒนาของสำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.

วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธมจร.
-------------------
การเป็นวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธในการส่งเสริมพัฒนาของสำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร. ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.ท่านต้องสมัครลงทะเบียน ในเวบไซต์ https://www.thaibuddhacollege.com/ ก่อนจึงจะนับว่าได้เข้าร่วมในโครงการ เมื่อลงทะเบียนแล้วนับว่าเป็น"วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ" หลังจากนั้นให้ขึ้นหน้าสถานศึกษาว่า
                                                      วิทยาลัย.........................................
                                                     เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาวิถีพุทธ

2.ประเมินตนเองในระบบการประเมินอัตลักษ์วิถีพุทธในเวบไซต์โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านของท่าน ประเมินปีละ2ครัง ครั้งที 1 ในเดือนพ.ค-มิ.ย. ครั้งที่ 2 ในเดือน  ส.ค.-ก.ย.ของทุกปีผลการประเมินมีผลต่อการเลื่อนระดับและการคัดเลือกยกระดับ
3.เสนอโครงการ ให้ผู้บริหารของท่านอนุมัติและแต่งตั้งกรรมการโครงการวิถีพุทธและดำเนินการตามตัวชี้วัด 31 ประการ
4.ออกแบบกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆตามตัวชี้วัดให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น เพิ่มกิจกรรมวิถีพุทธในกิจวัตรหน้าเสาธง  โครงการกิจกรรมทางวิถีพุทธ
5.ดำเนินการอบรมพัฒนาครู ให้เข้าใจการดำเนินงานวิถีพุทธโดยพระวิทยากรจากมจร.
6.เมื่อมจร.ประกาศรับสมัครในระดับต่างๆจึงสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาและรับการคัดเลือกเป็น วิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนำและวิถีพุทธพระราชทานต่อไปซึ่งจะประกาศรับสมัครเป็นระยะๆไป
7.พัฒนาครู /ผู้เรียนตามหลักสูตรและวิทยากรจาก มจร.  https://www.vitheebuddha.com/main.php?url=course

ติดต่อสอบถามแอดไลร์ไอดี = charnb007

วันที่เขียน
16 กรกฎาคม 2562