ข่าวประชาสัมพันธ์

คำแนะนำในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินการ
๑.ลงทะเบียน กรอกข้อมูลของสถาบันให้ครบถ้วน
๒. ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดเบื้องต้นตามความเป็นจริง

วันที่เขียน
5 พฤษภาคม 2560