ดาวน์โหลดสถานศึกษา

ประมวลภาพอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

ประมวลภาพอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่เขียน
12 กันยายน 2562
เอกสารเพิ่มเติม
ลิงค์ดาวน์โหลด โหลด