ข่าวประชาสัมพันธ์

จองการอบรมและปฏิบัติธรรม

สถานศึกษาทีมีความต้องการในการพัฒนาการดำเนินงานอาชีวะศึกษาอย่างเป้นระบบ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเข้าใจในแนวทางวิถีพุทะ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติทักษะด้านวิถีพุทะต่างๆ เช่น การสวดนต์ ปฏิบัติธรรม มารยาทชาวพุทธ จึงต้องเริ่มพัฒนาครุและผู้เรียนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยหลักสูตรและวิทยากรจาก ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

ขั้นตอนการสมัครเป็นวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธในการส่งเสริมพัฒนาของสำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร.

ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อสมัครเป็น "สถานศึกษาอาชีวะวิถีพุทธ" ตามแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอให้สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการดำเนินการดังนี้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

คำแนะนำในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล

คำแนะนำสำหรับโรงเรียนที่มาลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1