ภาพกิจกรรม

การอบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนานวัตกรรม สู่ความเป็นวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3

การอบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนานวัตกรรม สู่ความเป็นวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3

 ณ วิทยาลัยจุลมณีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561

วันที่เขียน
13 มกราคม 2562