การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนสามัญเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร รร. สามัญเอกชน ลำปาง 30 ตุลาคม 2562
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 25 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 6 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รร. สามัญเอกชน ศรีสะเกษ 28 มิถุนายน 2562
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา รร. สามัญเอกชน กำแพงเพชร 24 มิถุนายน 2562
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา รร. สามัญเอกชน อ่างทอง 12 มิถุนายน 2562
โรงเรียนปะตงวิทยา รร. สามัญเอกชน จันทบุรี 25 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 3 กุมภาพันธ์ 2562
เพชรผดุงเวียงไชย รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 24 มกราคม 2562
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 22 มกราคม 2562
โรงเรียนอนุบาลนวพร รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 22 มกราคม 2562
โรงเรียนจงฮั้ว รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 21 มกราคม 2562
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 21 มกราคม 2562
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 13 มกราคม 2562
โรงเรียนยุวศึกษา รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 13 มกราคม 2562
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา รร. สามัญเอกชน ระยอง 30 สิงหาคม 2561
โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา รร. สามัญเอกชน เพชรบูรณ์ 6 สิงหาคม 2561
โรงเรียนอัมพวันศึกษา รร. สามัญเอกชน กรุงเทพมหานคร 4 สิงหาคม 2561
ธีระวัธน์บำเพ็ญ รร. สามัญเอกชน เชียงใหม่ 13 มิถุนายน 2561
โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ รร. สามัญเอกชน อ่างทอง 7 มิถุนายน 2561
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ รร. สามัญเอกชน กำแพงเพชร 14 มีนาคม 2561
โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา รร. สามัญเอกชน บุรีรัมย์ 1 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนตังเอ็ง รร. สามัญเอกชน จันทบุรี 18 ธันวาคม 2560
โรงเรียนนารายณ์วิทยา รร. สามัญเอกชน ลพบุรี 19 กันยายน 2560
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี รร. สามัญเอกชน นครพนม 30 กรกฎาคม 2560
อนุบาลทรัพย์ปัญญา รร. สามัญเอกชน บุรีรัมย์ 17 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รร. สามัญเอกชน ศรีสะเกษ 20 มิถุนายน 2560
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน รร. สามัญเอกชน สุราษฎร์ธานี 19 มิถุนายน 2560
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ รร. สามัญเอกชน พระนครศรีอยุธยา 5 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา รร. สามัญเอกชน พระนครศรีอยุธยา 29 พฤษภาคม 2560
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู