การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนการกุศลของวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ รร.การกุศลของวัด เชียงราย 29 มิถุนายน 2564
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 28 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดวังไทร รร.การกุศลของวัด นครนายก 4 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 29 เมษายน 2564
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร รร.การกุศลของวัด นครสวรรค์ 19 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านจ้อง รร.การกุศลของวัด เชียงราย 10 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ รร.การกุศลของวัด เชียงราย 9 มีนาคม 2564
โรงเรียนวัดป่านาเชือก รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 18 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านนาสร้าง รร.การกุศลของวัด นครปฐม 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านป่าแดง รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 1 กันยายน 2563
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา รร.การกุศลของวัด นครนายก 24 สิงหาคม 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ รร.การกุศลของวัด ชุมพร 18 สิงหาคม 2563
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 รร.การกุศลของวัด นราธิวาส 15 สิงหาคม 2563
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รร.การกุศลของวัด เพชรบุรี 20 กรกฎาคม 2563
โรงเรีียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 21 เมษายน 2563
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 7 เมษายน 2563
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ รร.การกุศลของวัด นครสวรรค์ 3 เมษายน 2563
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา รร.การกุศลของวัด เชียงราย 21 พฤศจิกายน 2562
วัลลภราษฎร์บำรุง รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา รร.การกุศลของวัด สุพรรณบุรี 10 กันยายน 2562
รร.วัดเกิดการอุดม รร.การกุศลของวัด ปทุมธานี 26 สิงหาคม 2562
โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 2 มิถุนายน 2562
โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ รร.การกุศลของวัด กรุงเทพมหานคร 24 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 17 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดป่านาเชือก รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 9 พฤษภาคม 2561
ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 3 พฤษภาคม 2561
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู