การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนการกุศลของวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ รร.การกุศลของวัด พิษณุโลก 20 มกราคม 2565
โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา รร.การกุศลของวัด หนองคาย 20 ธันวาคม 2564
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ รร.การกุศลของวัด เชียงราย 29 มิถุนายน 2564
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 28 มิถุนายน 2564
โรงเรียนวัดวังไทร รร.การกุศลของวัด นครนายก 4 มิถุนายน 2564
โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 29 เมษายน 2564
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร รร.การกุศลของวัด นครสวรรค์ 19 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านจ้อง รร.การกุศลของวัด เชียงราย 10 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ รร.การกุศลของวัด เชียงราย 9 มีนาคม 2564
โรงเรียนวัดป่านาเชือก รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 18 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านนาสร้าง รร.การกุศลของวัด นครปฐม 14 กันยายน 2563
โรงเรียนบ้านป่าแดง รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 1 กันยายน 2563
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา รร.การกุศลของวัด นครนายก 24 สิงหาคม 2563
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ รร.การกุศลของวัด ชุมพร 18 สิงหาคม 2563
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 รร.การกุศลของวัด นราธิวาส 15 สิงหาคม 2563
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย รร.การกุศลของวัด เพชรบุรี 20 กรกฎาคม 2563
โรงเรีียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 21 เมษายน 2563
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 7 เมษายน 2563
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ รร.การกุศลของวัด นครสวรรค์ 3 เมษายน 2563
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา รร.การกุศลของวัด เชียงราย 21 พฤศจิกายน 2562
วัลลภราษฎร์บำรุง รร.การกุศลของวัด ศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา รร.การกุศลของวัด สุพรรณบุรี 10 กันยายน 2562
รร.วัดเกิดการอุดม รร.การกุศลของวัด ปทุมธานี 26 สิงหาคม 2562
โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 2 มิถุนายน 2562
โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ รร.การกุศลของวัด กรุงเทพมหานคร 24 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 17 มกราคม 2562
โรงเรียนวัดป่านาเชือก รร.การกุศลของวัด มหาสารคาม 9 พฤษภาคม 2561
ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 3 พฤษภาคม 2561
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู