การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ


                                                                                                                     ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสลัดได

                                                                                                              เรื่อง การดำเนินโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ

 

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งปีการศึกษา 2564 นับเป็นรุ่นที่ 12 นั้น

     ในการนี้ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได ประสงค์ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคม โรงเรียนบ้านหนองสลัดได ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการวิถีพุทธ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                                                                                                      นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์เวียงจันทร์

                                                                                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสลัดได

  

ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 333 ครั้ง
ประกาศโดย: --

ข่าวประกาศสถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู