การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

วันที่ 26/04/2564

การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ทำตามตัวชี้วัดนั้น แต่ในการทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ต้องยึดองค์ประกอบของความเป็นพุทธศาสนา 4 ประการนี้ เป็นหลักคือ 1. ศาสนบุคคล 2. ศาสนธรรม 3. ศาสนวัตถุ,ศาสนสถาน และ 4. ศาสนพิธี ให้มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นแบบแผนไปตามหลักพระพุทธศาสนา สะท้อนถึงถความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างแท้จริง โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

วันที่ 26/04/2564

การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ทำตามตัวชี้วัดนั้น แต่ในการทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ต้องยึดองค์ประกอบของความเป็นพุทธศาสนา 4 ประการไว้เป็นหลักคือ 1. ศาสนบุคคล 2. ศาสนธรรม 3. ศานสวัตถุ, ศาสนสถาน และ4. ศาสนพิธี ให้มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นแบบแผนไปตามหลักพระพุทธศาสนา สะท้อนถึงความเป็นโรงเรียนวิถุพุทธ อย่างแท้จริง

ตารางการแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

ตารางการแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

วันที่ 09/01/2563

ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการ ด้านกิจกรรมประจำวันพระ โรงเรียนได้กำหนดให้แต่ละช่วงชั้นแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธและไปศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดปลูกศรัทธา รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น มารยาทการไหว้ การประเคนของแด่พระภิกษุสงฆ์ การสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ การทำบุญตักบาตร เรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนการฝึกบริหารจิต เจริญปัญญาด้วยการ นั่งสมาธิและเดินจงกรม

1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู