การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

งานลูกเสือ งานอาสา งานพัฒนาวินัย ของนักเรียน

งานลูกเสือ งานอาสา งานพัฒนาวินัย ของนักเรียน

วันที่ 14/01/2565

การอบรม การสร้างวินัย การสร้างระแบียบให้กับนักเรียน ถือว่าเป็นนโยบายของโรงเรียน

ทำดี ทำบุญ วันปีใหม่ ๒๕๖๕

ทำดี ทำบุญ วันปีใหม่ ๒๕๖๕

วันที่ 14/01/2565

การทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลวันปีใหม่ ทมป.

เลือกตั้งสภานักเรียน ทมป.

เลือกตั้งสภานักเรียน ทมป.

วันที่ 14/01/2565

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่ออาสา ในกิจการนักเรียน

ใหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ ทุกวัน

ใหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ ทุกวัน

วันที่ 14/01/2565

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้กำหนดให้มีการอบรม ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวัน ก่อนเข้าเรียน

สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิวันศุกร์

สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิวันศุกร์

วันที่ 11/11/2564

ทุกสัปดาห์ นักเรียนจะมีชั่วโมงคุณะธรรม เพื่ออบรม สืบสาน สานต่อ และสืบทอด พระพุทธศาสนา

นักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดวัดเขาช่อง

นักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดวัดเขาช่อง

วันที่ 11/11/2564

ด้วยความสำนึกของคนในพื้นที่ และเป็นโรงเรียนชุมชน คณะครู นักเรียน ช่วยกันทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ห้องนำ้ ห้องสุขา และลานวัด ในเทศกาลและวันสำคัญของชาติ

งานบุญ ไหว้พระ ขอพร วันขึ้นปีใหม่ และแลกของขวัญวันปีใหม่ (สร้างพลังสามัคคีในโรงเรียน)

งานบุญ ไหว้พระ ขอพร วันขึ้นปีใหม่ และแลกของขวัญวันปีใหม่ (สร้างพลังสามัคคีในโรงเรียน)

วันที่ 11/11/2564

ในเทศกาลวันปีใหม่ รร.ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ทำบุญตักบาตร ของพรพระ และให้เพื่อนในโรงเรียนได้แสดงความเอื้อเฟื่อ และแบ่งป้น แลกเปลี่ยนของขวัญ

สวดมนต์วันศุกร์ แสนสดใส่

สวดมนต์วันศุกร์ แสนสดใส่

วันที่ 11/11/2564

ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ นักเรียนจะได้สวดมนต์ ไหว้พระ ก่อนกลับบ้าน เพื่อเป็นการอบรม เรียนรู้มารยาท และการเป็นชาวพุทธที่ดีของพุทธศาสนา

บูชาพระคุณครู ผู้ให้วิชาชีวิต

บูชาพระคุณครู ผู้ให้วิชาชีวิต

วันที่ 10/11/2564

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความกตัญญูต่อบูรพาจารย์ ที่ได้ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ได้มีวิชาความรู้

วิชาชีวิต กับวิถีพอเพียง (ปลูกเห็ดนางฟ้า)

วิชาชีวิต กับวิถีพอเพียง (ปลูกเห็ดนางฟ้า)

วันที่ 10/11/2564

ความภูมิใจในวิชาชีพของชุมชน และสร้างความภูมิใจแบบวิถีพอเพียง ในระบบเศรษฐกิจพอหลวง คือคุณธรรม ที่ดีของนักเรียน

วิถีพ่อ วิถีพอเพียง ปลูกข้าว วิถีชีวิตชุมชน

วิถีพ่อ วิถีพอเพียง ปลูกข้าว วิถีชีวิตชุมชน

วันที่ 10/11/2564

ด้วยสังคมรอบ ๆ โรงเรียนเป็นชุม่ชนทำนา ทำสวน เป็นส่วนใหญ่ นักเรียนรุ่นใหม่จะส่งใจกับโลกยุคใหม่ ห่างไกลวิถีชุมชนตามที่พ่อ แม่ได้สั่งสอนไว้

จิตอาสา พัฒนาวัดและร่วมประเพณีทอดกฐิน

จิตอาสา พัฒนาวัดและร่วมประเพณีทอดกฐิน

วันที่ 10/11/2564

การพัฒนาเด็กให้มีความเสียสละแรงกาย เพื่อพัฒนาวัด ชุมชน ถือว่ามีคุณูประการต่อสังคม และประเทศชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10/11/2564

สืบสานคุณธรรม วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ (วันกตัญญูของลูกน้อย)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ๑ คน ๑ ต้น ๑ ผลผลิต

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม ๑ คน ๑ ต้น ๑ ผลผลิต

วันที่ 10/11/2564

การส่งเสริมวันสำคัญของชาติ ๑๒ สิงหา โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้สืบสานปณิธานแม่หลวงของแผ่นดิน สร้างความร่มเย็นให้กับโรงเรียน โ่ดยการปลูกต้นไม้ ไม้ผล

การสอบธรรมศึกษา (สนามหลวง)

การสอบธรรมศึกษา (สนามหลวง)

วันที่ 10/11/2564

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย พระอาจารย์ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ร่วมกับ โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดการสอบธรรมศึกษา ธศ.ตรี โท เอก

เปิดบ้าน สร้างบุญวันมาฆบูชา

เปิดบ้าน สร้างบุญวันมาฆบูชา

วันที่ 10/11/2564

วันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน ๓ คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

สืบสานประเพณีลอยกระทง วัด โรงเรียน ชุมชน

สืบสานประเพณีลอยกระทง วัด โรงเรียน ชุมชน

วันที่ 10/11/2564

ทุกปีวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา กำหนดให้มีกิจกรรม ทำกระทง ส่งมอบให้วัด เพื่อหาทุนพัฒนาวัดทุกปี

งานบุญออกพรรษา

งานบุญออกพรรษา

วันที่ 10/11/2564

ด้วย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้เข้าร่วมประเพณีงานบุญออกพรรษา ณ วัดเขาช่อง ซึ่งเป็นวัดของชุมชน ที่ผู้ปกครองนักเรียนได้ส่งบุญหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ และทุกเทศกาล คณะครูจะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาน นับว่าเป็นการส่งเสริมความรัก สามัคคี ระหว่างวัด โรงเรียน ชุมชน สืบไป

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

วันที่ 26/04/2564

การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ทำตามตัวชี้วัดนั้น แต่ในการทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ต้องยึดองค์ประกอบของความเป็นพุทธศาสนา 4 ประการนี้ เป็นหลักคือ 1. ศาสนบุคคล 2. ศาสนธรรม 3. ศาสนวัตถุ,ศาสนสถาน และ 4. ศาสนพิธี ให้มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นแบบแผนไปตามหลักพระพุทธศาสนา สะท้อนถึงถความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างแท้จริง โรงเรียนบ้านหนองสลัดได สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

วันที่ 26/04/2564

การพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ทำตามตัวชี้วัดนั้น แต่ในการทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ต้องยึดองค์ประกอบของความเป็นพุทธศาสนา 4 ประการไว้เป็นหลักคือ 1. ศาสนบุคคล 2. ศาสนธรรม 3. ศานสวัตถุ, ศาสนสถาน และ4. ศาสนพิธี ให้มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นแบบแผนไปตามหลักพระพุทธศาสนา สะท้อนถึงความเป็นโรงเรียนวิถุพุทธ อย่างแท้จริง

ตารางการแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

ตารางการแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์

วันที่ 09/01/2563

ตามอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการ ด้านกิจกรรมประจำวันพระ โรงเรียนได้กำหนดให้แต่ละช่วงชั้นแต่งกายด้วยชุดขาววิถีพุทธและไปศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดปลูกศรัทธา รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น มารยาทการไหว้ การประเคนของแด่พระภิกษุสงฆ์ การสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ การทำบุญตักบาตร เรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนการฝึกบริหารจิต เจริญปัญญาด้วยการ นั่งสมาธิและเดินจงกรม

1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู