การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

ประกาศสถานศึกษาวิถีพุทธ

                                                                                                                      ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสลัดได

                                                                                                             เรื่อง การดำเนินการโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งปีการศึกษา 2564 นับเป็นรุ่นที่ 12

       ในการนี้ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได ประสงค์จะดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ในปีการศึกษา 2564 อย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนา ความรู้ คู่คุณธรรม การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคม โรงเรียนบ้านหนองสลัดได ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ระดับชั้นประุถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

                                                                                                                         นางสาวรุ่งอรุณ  หงษ์เวียงจันทร์

                                                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสลัดได

ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 327 ครั้ง
ประกาศโดย: โรงเรียนบ้านหนองสลัดได

ข่าวประกาศสถานศึกษาอื่น ๆ

เกี่ยวกับโครงการ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู