การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

เลือกตั้งคณะกรรมสภานักเรียน ทมป.

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงานกิจการนักเรียน และส่งเสริมระบอกประชาธิปไตยในสถานศึกษา ต่อไป

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู