การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมเลือกตั้งนักเรียนแกนนำ สภาคุณธรรม สภานักเเรียน ปี 64

โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดกิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมวิถีพุทธ แบบเลือกตั้งผู้แทนนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนนำ สร้างความดี จิตอาสา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 2564 

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู