การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เป็นศูนย์การสอบธรรมศึกษา ของสหวิทยาเขตท่ามะกา จะมีคณะสงฆ์  ครู นักเรียนมาสอบทุกปี

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู