การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได

   โรงเรียนบ้านหนองสลัดได ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ โดยได้จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด เพื่อพัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ตามประเด็นพิจารณาโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู