คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
101   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  3/10/2560  4/10/2560  263 หมู่ 1 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
102   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  28/7/2560  30/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
103   โรงเรียนบ้านกกจั่น พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนบ้านกกจั่น
104   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/7/2560  16/7/2560  ศูนยืปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
105   โรเรียนวัดโงกน้ำ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
106   โรงเรียนวัดพิกุลทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
107   โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  7/9/2560  8/9/2560  วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
108   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   25/5/2560  27/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
109   โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/6/2560  9/6/2560  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
110   โรงเรียนวัดบ้านจอม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  9/8/2560  11/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
111   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
112   โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
113   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/5/2560  20/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
114   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  8/5/2560  8/5/2560  ที่หอประชุมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
115   โรงเรียนสันติสุข พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/6/2560  2/6/2560  โรงเรียนสันติสุข
116   โรงเรียนวัดสระสี่มุม พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
117   โรงเรียนรัตนบุรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
118   โรงเรียนชลประทานผาแตก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
119   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
120   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ  17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
121   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรพุทธอาสา  8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
122   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
123   โรงเรียนบ้านหนองบัว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/5/2560  7/5/2560  วัดเเม่ต้านเหนือ ตำบลเเม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
124   โรงเรียนบ้านหนองบัว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 หมู่6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
125   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  8/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
126   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  29/3/2560  29/3/2560  วัดภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
127   บ้านท่าโล้ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  วัดตาลกง
128   โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
129   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
130   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
131   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎณ์บำรุง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  18/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
132   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
133   โรงเรียนสถาพรวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  17/5/2560  17/5/2560  โรงเรียนสถาพรวิทยา
134   โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/5/2560  21/5/2560  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
135   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  8/5/2560  8/5/2560  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
136   โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านยา โรงเรียนร่มเกล้า 2 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ  26/3/2560  27/3/2560  โรงเรียนบ้านยา
137   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
138   โรงเรียนลองวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
139   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
140   โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  29/3/2560  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
141   บวชสามเณร-บวชเนกขัมมะ วัดสระแก้ว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  1/4/2560  10/4/2560  วัดสระแก้ว
142   โรงเรียนปรางค์กู่ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
143   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
144   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  11/10/2560  11/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
145   โรงเรียนบางเลนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/4/2560  7/4/2560  โรงเรียนบางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม สพม 9
146   โรงเรียนถ่อนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   24/3/2560  24/3/2560  โรงเรียนถ่อนวิทยา
147   โรงเรียนบ้านเกษม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   15/3/2560  16/3/2560  โรงเรียนบ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
148   โรงเรียนอนุบาลควนขนุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
149   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2560  9/3/2560  ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
150   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรพุทธอาสา  2/3/2560  3/3/2560  วัดหนองหูช้าง จ.กาญจนบุรี

ทั้งหมด 419 รายการ 3 / 9
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู