คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
101   โรงเรียนสามหมอโนนทัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  20/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
102   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2561  22/6/2561  วัดวิมลนิวาส จังหวัดรัอยเอ็ด
103   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/6/2561  15/6/2561  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
104   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  4/5/2561  4/5/2561  ห้องโสตทันศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
105   โรงเรียนบ้านถ่อน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  14/5/2561  สำนักสงฆ์บัวทอง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
106   โรงเรียนปิยะบุตร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/5/2561  11/5/2561  โรงเรียนปิยะบุตร์
107   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/5/2561  18/5/2561  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
108   โรงเรียนคงทองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  10/5/2561  10/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา
109   โรงเรียนบ้านทับใต้ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/5/2561  17/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
110   โรงเรียนบ้านทับใต้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  18/5/2561  19/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
111   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/5/2561  9/5/2561  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
112   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  12/5/2561  12/5/2561  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
113   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  10/5/2561  11/5/2561  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
114   โรงเรียนบ้านคำสะอาด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/3/2561  15/3/2561  โรงเรียนบ้านคำสะอาด
115   โรงเรียนบ้านคำสะอาด พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2561  16/3/2561  โรงเรียนบ้านคำสะอาด
116   โรงเรียนคงทองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  11/5/2561  12/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา
117   โรงเรียนคงทองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2561  9/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา
118   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  29/3/2561  30/3/2561  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
119   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/6/2561  15/6/2561  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
120   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  29/3/2561  29/3/2561  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
121   โรงเรียนบ้านอำเภอ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  26/3/2561  26/3/2561  โรงเรียนบ้านอำเภอ
122   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/5/2561  4/5/2561  โรวเรียนวัดประยุรวงศาวาส
123   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  21/3/2561  22/3/2561  ห้องประชุมภูธร โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
124   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  20/3/2561  20/3/2561  ห้องประชุมภูธร โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
125   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/3/2561  19/3/2561  ห้องประชุมภูธร โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
126   โรงเรียนบ้านตะเคียน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  21/3/2561  23/3/2561  โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
127   โรงเรียนวัดเวฬุวัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  17/3/2561  17/3/2561  โรงเรียนวัดเวฬุวัน
128   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/3/2561  9/1/2555  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
129   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2561  7/1/2555  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
130   โรงเรียนวัดเวฬุวัน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/3/2561  9/1/2555  โรงเรียนวัดเวฬุวัน
131   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
132   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นักเรียนวิถีพุทธ   24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
133   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2561  28/3/2561  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
134   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/3/2561  26/3/2561  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
135   โรงเรียนป่าแดงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   8/3/2561  10/3/2561  รร.ป่าแดงวิทยา
136   โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   20/3/2561  20/3/2561  โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 188 หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 311160
137   โรงเรียนแจงร้อนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/3/2561  23/3/2561  หอประชุมโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
138   โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  22/3/2561  หอประชุมโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
139   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี นักเรียนวิถีพุทธ   11/6/2561  13/6/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
140   โรงเรียนบ้านหัวริน นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
141   โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
142   โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
143   โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
144   โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
145   โรงเรียนบ้านห้วยตอง นักเรียนวิถีพุทธ   24/2/2561  25/2/2561  พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกุล
146   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/3/2561  31/3/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
147   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2561  29/3/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
148   โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   22/3/2561  23/3/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
149   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  21/3/2561  โรงเรียวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี
150   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  7/6/2561  8/6/2561  วัดใกล้เคียงกับโรงเรียน

ทั้งหมด 656 รายการ 3 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู