ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม.เขต 18 ชลบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
2  โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
3  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
4  โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
5  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
6  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
7  โรงเรียนอรัญประเทศ สพม.เขต 7 สระแก้ว โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
8  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
9  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.กำแพงเพชร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
10  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
11  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
12  โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
13  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
14  โรงเรียนบ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
15  โรงเรียนบ้านห้วยตอง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
16  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
17  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
18  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
19  โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
20  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
21  โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
22  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม.เขต 3 นนทบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
23  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
24  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
25  โรงเรียนบ้านตาล สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
26  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
27  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
28  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
29  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
30  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558
31  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
32  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
33  โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
34  โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
35  โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
36  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
37  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
38  โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
39  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
40  โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
41  โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
42  โรงเรียนบ้านขาม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
43  โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
44  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2560
45  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
46  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
47  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
48  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
49  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
50  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
51  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม.เขต 6 สมุทรปราการ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
52  โรงเรียนบ้านหัวถนน อำเภอสะเดา สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
53  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
54  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
55  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
56  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
57  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
58  โรงเรียนสตรียะลา สพม.เขต 15 ยะลา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
59  โรงเรียนมิตรภาพ20 สพป.จันทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
60  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
61  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
62  โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
63  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
64  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
65  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
66  โรงเรียนสิงห์บุรี สพม.เขต 5 สิงห์บุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
67  โรงเรียนวัดหัวควน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
68  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
69  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
70  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป.หนองบัวลำภู เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
71  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
72  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
73  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
74  โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
75  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
76  โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
77  โรงเรียนบ้านดอนซาก สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
78  โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
79  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
80  โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
81  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
82  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
83  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
84  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
85  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
86  โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
87  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 มหาสารคาม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
88  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2559
89  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
90  โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
91  โรงเรียนบ้านนายอ สพป.สกลนคร เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
92  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
93  โรงเรียนวัดหนองมะขาม สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
94  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
95  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
96  โรงเรียนบ้านป่าวิไล(สโมสรไลออนส์จันทบุรีอุปถัมภ์) สพป.จันทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
97  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
98  โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.เขต 8 ราชบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
99  โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
100  โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.เขต 5 ชัยนาท โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559


ทั้งหมด 832 รายการ 1 / 9
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู