ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
2  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
3  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
4  โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
5  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
6  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
7  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
8  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
9  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
10  โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
11  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
12  โรงเรียนอรัญประเทศ สพม.เขต 7 สระแก้ว โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
13  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
14  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
15  โรงเรียนบ้านหินโง่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
16  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.กำแพงเพชร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
17  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
18  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
19  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
20  โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
21  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
22  โรงเรียนบ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
23  โรงเรียนบ้านห้วยตอง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
24  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2561
25  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 พัทลุง โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
26  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
27  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
28  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
29  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
30  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
31  โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
32  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
33  โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
34  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
35  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม.เขต 3 นนทบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
36  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
37  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
39  โรงเรียนบ้านตาล สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
40  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
41  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
42  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
43  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
44  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
45  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
46  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
47  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558
48  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
49  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
50  โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
51  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
52  โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
53  โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
54  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
55  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
56  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
57  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.เขต 18 ชลบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
58  โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม.เขต 31  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
59  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
60  โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
61  โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
62  โรงเรียนบ้านขาม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
63  โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
64  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2560
65  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
66  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
67  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
68  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
69  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
70  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
71  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
72  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม.เขต 6 สมุทรปราการ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
73  โรงเรียนบ้านหัวถนน อำเภอสะเดา สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
74  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
75  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
76  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
77  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
78  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
79  โรงเรียนสตรียะลา สพม.เขต 15 ยะลา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
80  โรงเรียนมิตรภาพ20 สพป.จันทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
81  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
82  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
83  โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
84  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
85  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
86  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
87  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
88  โรงเรียนสิงห์บุรี สพม.เขต 5 สิงห์บุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
89  โรงเรียนวัดหัวควน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
90  โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
91  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
92  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
93  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป.หนองบัวลำภู เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
94  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
95  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
96  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
97  โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
98  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
99  โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
100  โรงเรียนบ้านดอนซาก สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559


ทั้งหมด 930 รายการ 1 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู