ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม.เขต 18 ชลบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
2  โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
3  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
4  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
5  โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
6  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
7  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
8  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
9  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
10  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
11  โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
12  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
13  โรงเรียนอรัญประเทศ สพม.เขต 7 สระแก้ว โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
14  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
15  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
16  โรงเรียนบ้านหินโง่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
17  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.กำแพงเพชร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
18  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
19  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
20  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
21  โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
22  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
23  โรงเรียนบ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
24  โรงเรียนบ้านห้วยตอง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
25  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2561
26  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 พัทลุง โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
27  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
28  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
29  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
30  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
31  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
32  โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
33  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
34  โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
35  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
36  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม.เขต 3 นนทบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
37  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
38  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
39  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
40  โรงเรียนบ้านตาล สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
41  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
42  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
43  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
44  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
45  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
46  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
47  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
48  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558
49  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
50  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
51  โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
52  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
53  โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
54  โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
55  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
56  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
57  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
58  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.เขต 18 ชลบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
59  โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม.เขต 31 นครราชสีมา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
60  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
61  โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
62  โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
63  โรงเรียนบ้านขาม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
64  โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
65  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2560
66  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
67  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
68  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
69  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
70  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
71  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
72  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
73  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม.เขต 6 สมุทรปราการ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
74  โรงเรียนบ้านหัวถนน อำเภอสะเดา สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
75  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
76  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
77  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
78  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
79  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
80  โรงเรียนสตรียะลา สพม.เขต 15 ยะลา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
81  โรงเรียนมิตรภาพ20 สพป.จันทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
82  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
83  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
84  โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
85  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
86  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
87  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
88  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
89  โรงเรียนสิงห์บุรี สพม.เขต 5 สิงห์บุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
90  โรงเรียนวัดหัวควน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
91  โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
92  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
93  โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
94  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป.หนองบัวลำภู เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
95  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
96  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
97  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
98  โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
99  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 พะเยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
100  โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557


ทั้งหมด 933 รายการ 1 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู