คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
51   โรงเรียนวัดไผ่ขาด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/5/2561  18/5/2561  โรงเรียนวัดไผ่ขาด
52   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  31/7/2561  3/8/2561  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
53   โรงเรียนบ้านทับใต้ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  15/5/2561  15/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
54   โรงเรียนปทุมวิไล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/7/2561  16/7/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
55   โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  13/5/2561  หอประชุมโรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
56   โรงเรียนวัดสุทธิมงคล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  13/5/2561  สำนักสงฆ์บัวทอง บ้านบัวทอง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
57   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนร่มธรรมนุสรณ์
58   โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม (อาคารอเนกประสงค์) / ศาลาการเปรียญวัดดอนดำรงธรรม
59   โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/6/2561  7/6/2561  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
60   โรงเรียนวัดโบสถ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  19/6/2561  โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
61   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/6/2561  9/6/2561  หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒
62   โรงเรียนวัดสระสี่มุม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
63   โรงเรียนบ้านหนองบัว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  9/5/2561  11/5/2561  วัดอรัญญาวาส
64   โรงเรียนบ้านหนองบัว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  4/5/2561  6/5/2561  อุทยานแห่งชาติแม่เมย
65   โรงเรียนบ้านอูนโคก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  5/7/2561  7/7/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก
66   โรงเรียนบ้านอูนโคก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาสติบ่มเพาะปัญญา  14/6/2561  16/6/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก
67   โรงเรียนวัดดอนยอ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  24/5/2561  26/5/2561  โรงเรียนวัดดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
68   โรงเรียนรัตนบุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2561  9/5/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
69   โรงเรียนวัดสวนดอก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  9/6/2561  11/6/2561  วัดร่ำเปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
70   โรงเรียนสิงห์บุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  4/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนสิงห์บุรี
71   โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  13/5/2561  สำนักสงฆ์บัวทอง บ้านบัวทอง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
72   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  12/5/2561  14/5/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
73   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  31/3/2561  31/1/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
74   โรงเรียนวัดไผ่ขาด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/9/2561  4/9/2561  โรงเรียนวัดไผ่ขาด สุพรรณบุรี
75   โรงเรียนสิงห์บุรี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  2/5/2561  3/5/2561  โรงเรียนสิงห์บุรี
76   โรงเรียนสิงห์บุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2561  11/5/2561  โรงเรียนสิงห์บุรี
77   โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  12/5/2561  14/5/2561  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
78   โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  20/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
79   โรงเรียนบ้านวังม่วง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  20/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
80   โรงเรียนสามหมอโนนทัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  20/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
81   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2561  22/6/2561  วัดวิมลนิวาส จังหวัดรัอยเอ็ด
82   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/6/2561  15/6/2561  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
83   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  4/5/2561  4/5/2561  ห้องโสตทันศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
84   โรงเรียนบ้านถ่อน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  14/5/2561  สำนักสงฆ์บัวทอง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
85   โรงเรียนปิยะบุตร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/5/2561  11/5/2561  โรงเรียนปิยะบุตร์
86   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/5/2561  18/5/2561  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
87   โรงเรียนคงทองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  10/5/2561  10/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา
88   โรงเรียนบ้านทับใต้ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/5/2561  17/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
89   โรงเรียนบ้านทับใต้ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  18/5/2561  19/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
90   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/5/2561  9/5/2561  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
91   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  12/5/2561  12/5/2561  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
92   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  10/5/2561  11/5/2561  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2
93   โรงเรียนบ้านคำสะอาด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/3/2561  15/3/2561  โรงเรียนบ้านคำสะอาด
94   โรงเรียนบ้านคำสะอาด พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2561  16/3/2561  โรงเรียนบ้านคำสะอาด
95   โรงเรียนคงทองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  11/5/2561  12/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา
96   โรงเรียนคงทองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2561  9/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา
97   โรงเรียนสฤษดิเดช พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  29/3/2561  30/3/2561  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสฤษดิเดช
98   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  15/6/2561  15/6/2561  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
99   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  29/3/2561  29/3/2561  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
100   โรงเรียนบ้านอำเภอ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  26/3/2561  26/3/2561  โรงเรียนบ้านอำเภอ

ทั้งหมด 635 รายการ 2 / 13
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู