พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ
พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ
ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ
พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
หลักสูตรหลักชาวพุทธ
คำอธิบายหลักสูตร
    
 
         
๑. ความสำคัญและความเป็นมาของหลักสูตรหลักชาวพุทธ
           บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็น “ชาวพุทธ” จะต้องมีหลักการ มีคุณสมบัติประจำตัว และมีมาตรฐานความประพฤติที่รองรับ ยืนยัน และแสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธนั้น หลักการและปฏิบัติการที่เรียกว่า “หลักชาวพุทธ” ดังต่อไปนี้เป็นภูมิธรรมขั้นพื้นฐานของชาวพุทธ ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักการ และดำเนินตามปฏิบัติการนี้ นอกจากเป็นชาวพุทธสมแก่นามแล้ว จะมีชีวิตที่พัฒนาก้าวหน้างอกงามและช่วยให้สังคมเจริญมั่นคงดำรงอยู่ในสันติสุข เป็นผู้สืบต่อวิถีชาวพุทธไว้พร้อมทั้งรักษาธรรมและความเกษมศานต์ให้แก่โลก เป็นข้อความตอนหนึ่งในหลักธรรม บรรยายโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
          โรงเรียนวีถีพุทธ มุ้งเน้นฝึกฝนนักเรียนที่เป็นเยาวชน อันจะเป็นอนาคตของชาติ โดยใช้หลักธรรมสำคัญคือ หลักไตรศึกษา เน้น พฤติกรรมการแสดงออกมาผสานให้กลมกลืนเป็นกระบวนการเดียวกันกับระบบการศึกษาในปัจจุบันเพื่อให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ คุณธรรมพัฒนาเพื่อให้เกิดความดีงามต่อเยาวชนของชาติที่เป็นเสาหลักสำคัญในอนาคตของประเทศชาติ คือความเป็นวิถีพุทธที่งดงาม เยาวชนทั้งหลายต่างเป็นพุทธมามกะนับถือพุทธศาสนามาแต่กำเนิด หากได้รับการปลูกฝังหน้าที่ความเป็นชาวพุทธอย่างถูกต้อง จะได้เกิดความตระหนัก เกิดศรัทธาปสาทะ อย่างถูกต้อง นำหลักธรรมไปปฏิบัติและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนได้รู้หลักการของความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนตามหลักของชาวพุทธจนเป็นวิถีชีวิตและถูกต้อง
๒.๓ เพื่อสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นชาวพุทธที่ดี
 
๓. เนื้อหาการอบรม
  ๓.๑ คุณสมบัติของชาวพุทธ
 ๓.๒ มาตรฐานความประพฤติของชาวพุทธ
  ๓.๓ ภูมิธรรมของชาวพุทธเบื้องต้น
  ๓.๔ หลักปฏิบัติของชาวพุทธ
  ๓.๕ การทำให้ชีวิตงดงามตามวิถีชาวพุทธ
  ๓.๖ หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธ
  ๓.๗ ศาสนพิธีเบื้องต้น
  ๓.๘ ธรรมะนันทนาการ/ธรรมะจากสื่อ
  ๓.๙ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
๓.๑๐ สวดมนต์ทำวัตรเย็น/ปฏิบัติธรรม
   ๔. คำอธิบายสาระการอบรม
๔.๑ คุณลักษณะที่สำคัญของชาวพุทธ  เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สิ่งที่ชาวพุทธพึ่งมี ที่สำคัญ ได้แก่ การนับถือและเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการนับถือพระรัตนตรัย การใช้หลักความเชื่อด้วยปัญญา และการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน
๔.๒ มาตรฐานความประพฤติของชาวพุทธ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้ความประพฤติหรือการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่บ่งบอกได้ว่าเป็นชาวพุทธ และเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้
๔.๓ ภูมิธรรมของชาวพุทธเบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้มนุษยธรรม คือ ศีล ๕ เป็นเบื้องต้นและและธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล และหลักธรรมคิหิปฏิบัติในเบื้องต้น
๔.๔ หลักปฏิบัติของชาวพุทธ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ข้อที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติในเบื้องต้น คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา การรักษาศีลตามกำลังศรัทธา การศึกษาหลักธรรมที่สำคัญในเบื้องต้น และ หลักของชาวพุทธ ๑๒ ประการ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
๔.๕ การทำให้ชีวิตงดงามตามวิถีพุทธ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธอย่างถูกต้อง ปฏิบัติศาสนพิธีได้ถูกต้องเหมาะสม
๔.๖ หน้าที่พลเมืองดีตามวิถีชาวพุทธ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นพลเมืองและสอดคล้องกับวิถีชาวพุทธ โดยคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา ปฏิบัติตนต่อองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม
๔.๗ ศาสนพิธีเบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พิธีการทางศาสนาที่จำเป็นพื้นฐาน เช่น การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดสถานที่ประกอบพิธี การเตรียมเครื่องไทยธรรม ลำดับพิธี การประเคน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๘ ธรรมนันทนาการ/ธรรมะจากสื่อ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การใช้สื่อจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการปลูกฝั่งหน้าที่ความเป็นชาวพุทธ
๔.๙ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์/การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้​  กิจกรรมเบื้องต้นการอบรม เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู้กระบวนการอบรม
๔.๑๐ การสวดมนต์/ปฏิบัติธรรม เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น โดยใช้บทสวดมนต์แปลของวัดสวนโมกข์ การบริหารจิตเจริญปัญญา ใช้แนวสติปัฎฐาน ๔
 
๕. แนวทางการจัดกิจกรรม
๕.๑ การบรรยายประกอบสื่อ
๕.๒ แบ่งกลุ่มระดมความคิด
๕.๓ ฝึกปฏิบัติจริง
๕.๔ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
๕.๕ แสดงบทบาทสมมุติ
๕.๖ กิจกรรมสร้างแรงบัลดานใจ (จุดเทียนอุดมการณ์/การตั้งสัตย์ปฏิญาณตน)
๖. การประเมินผล
๖.๑ ทำแบบทดสอบ/ตอบคำถาม
๖.๒ สังเกตจากการปฏิบัติ หรือการแสดงบทบาทสมมุติ
๖.๓ ตรวจผลงาน

๗. หลักธรรมประกอบการอบรม
  ๗.๑ ศีล ๕
  ๗.๒ บุญกิริยาวัตถุ ๓
  ๗.๓ พระรัตนตรัย
   ๗.๔ กุศลมูลและอกุศลมูล ๓       
  ๗.๕ หลักศาสนพิธีเบื้องต้น
  ๗.๖ หลักชาวพุทธ ๑๒ ประการ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.ปยุตฺโต)
  ๗.๗ หลักของศรัทธา
 
๘. คุณลักษณะที่ผู้เข้าอบรมพึงได้รับ
 ๘.๑ นักเรียนได้รู้หลักการของความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง
๘.๒ นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักของชาวพุทธจนเป็นวิถีชีวิตและถูกต้อง
๘.๓ นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อความเป็นชาวพุทธที่ดี
 
๙. กำหนดการ
หลักสูตร ๒ วัน ๑ คืน
หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร
 • ตัวอย่างกำหนดการ : Download (79.72 kb)
 • ตัวอย่างกำหนดการ : Download (80.4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • อบรมหลักสูตรนี้
  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ
  คำอธิบายหลักสูตร
  ๑. ความสำคัญและความเป็นมาของหลักสูตรโครงงานคุณธรรม
                ในสภาวะปัจจุบัน นักเรียนถูกปล่อยปละละเลยจากครอบครัว ขาดการอบรม ว่ากล่าวตักเตือน สิ่งเหล่านี้ถูกมองข้ามจากทางบ้าน ทำให้มีการแสดงออกโดยไม่ถูกต้อง เมื่อมาอยู่รวมกันในสังคม ชุมชน โดยเฉพาะในโรงเรียนทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เพราะนักเรียนแต่ละคนมาจากสภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติ เพื่อนำเอาหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ ในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพราะถ้านักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักธรรมมาใช้ จะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้
  โครงงานคุณธรรม คือ การเรียนรู้ที่ไม่จำกัด องค์รวมแห่งความดี ที่ไร้ขีดจำกัด การทำความดีเชิงรุก พร้อมกับการเรียนรู้ชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ แก่นการเรียนรู้คือ “ร่วมกันทำดี อย่างมีปัญญา”
  ดังนั้นโครงงานคุณธรรม จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกฝ่าย เพราะปัญหาต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาและแก้ไข เด็กและเยาวชน ได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะ ซึมซับ และเรียนรู้คุณธรรมความดีงาม เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดเชิงระบบ ฝ่ายการทำโครงงานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกทักษะการทำงานจริง การทำงานเป็นระบบ ความรับผิดชอบต่องาน และได้รับการฝึกทักษะจากสังคม ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ และเมื่อโครงงานเหล่านั้นได้มีการขยายผลไปถึงการแก้ปัญหาภายในครอบครัว ชุมชน สังคม ก็จะได้รับประโยชน์สุขนั้นด้วย
   
  ๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  ๒.๑ เพื่อให้ผู้จัดทำโครงงานคุณธรรม มีการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เป็นจริงในสังคม
  ๒.๒ เพื่อให้เข้าใจในบริบทวิถีชีวิตความเป็นอยู่
  ๒.๓ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง และพัฒนา ขยาย ให้โอกาสแก่บุคคลอื่น
   
  ๓. เนื้อหาการอบรม
  ๓.๑ โครงงานคุณธรรมคืออะไร
  ๓.๒ การจัดทำโครงงาน
  ๓.๓ การสอดแทรกธรรมะ การเจริญจิตภาวนา
  ๓.๔ กิจกรรมนันทนาการ
   
  ๔. คำอธิบายสาระการอบรม
  ๔.๑ โครงงานคุณธรรม คือ การเรียนรู้ที่ไม่จำกัด องค์รวมแห่งความดี ที่ไร้ขีดจำกัด การทำความดีเชิงรุก พร้อมกับการเรียนรู้ชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ แก่นการเรียนรู้คือ “ร่วมกันทำดี อย่างมีปัญญา”
  ๔.๒ การจัดทำโครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอนและใช้ความรู้ที่ตนเองได้มาบูรณาการ
  ๔.๓ การเจริญจิตภาวนา คือ การปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจหลักธรรม เข้าใจความเป็นไปของชีวิต เพื่อให้จิตใจผ่องใส เบิกบาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ การสวดมนต์ การทำสมาธิ การเจริญวิปัสสนา
   
  ๕. แนวทางการจัดกิจกรรม
  ๕.๑ เจริญจิตภาวนา / กราบพระเปลี่ยนชีวิต
  ๕.๒ ทักทายวิถีคุณธรรม
  ๕.๓ พบพระ พบธรรม
  ๕.๔ กิจกรรมนันทนาการ
  ๕.๕ แบ่งกลุ่มโครงงานคุณธรรม
  ๕.๖ การสร้างความตระหนักรู้ แรงบันดาลใจ ในการเลือกประเด็นปัญหา มาคิดริเริ่ม นำมาเป็นหัวข้อในการทำโครงงาน
  ๕.๗ รวบรวมประมวลข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
  ๕.๘ จัดทำร่างโครงงาน
  ๕.๙ ดำเนินงานโครงงาน
  ๕.๑๐ สรุปประเมินผลและเขียนโครงการ
  ๕.๑๑ นำเสนอโครงงาน (ตลาดนัดคุณธรรม)
  ๕.๑๒ จุดเทียนปัญญา (วิถีพุทธ วิถีคุณธรรม)
  ๕.๑๓ บูชาครู วิถีคุณธรรม อธิษฐานจิต เพื่อชีวิตใหม่ ขอขมาพระอาจารย์
   
  ๖. การประเมินผล
  ๖.๑ นักเรียนมีพฤติกรรม มีการพัฒนาในด้าน ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ดีขึ้น (ศีล)
  ๖.๒ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เอาใจใส่ จดจ่อต่อเนื่อง มีความตั้งใจ ไม่ละทิ้งในหน้าที่ (สมาธิ)
  ๖.๓ มีความรอบรู้ สามารถนำไปเผยแผ่ ขยายผล แนะนำ ประยุกต์ใช้ในประจำวัน และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข (ปัญญา)

  ๗. หลักธรรมประกอบการอบรม
            ๗.๑ อิทธิบาท ๔ 
            ๗.๒ ขันติ โสรัจจะ 
            ๗.๓ หิริโอตัปปะ 
   
  ๘. คุณลักษณะที่ผู้เข้าอบรมพึงได้รับ
  เมื่อจัดทำโครงงานคุณธรรมแล้ว  ผู้เข้าอบรมจะประกอบด้วยคุณธรรม 8 ประการ คือ
  ๘.๑ ขยัน ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง ต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร
  ๘.๒ ประหยัด คือผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
  ๘.๓ ซื่อสัตย์ คือผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งหน้าที่ ตรงต่อเวลา
  ๘.๔ มีวินัย เป็นผู้ปฏิบัติในขอบเขต กฎระเบียบ
  ๘.๕ สุภาพ เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ตามสถานภาพและกาละเทศ ไม่ก้าวร้าวรุนแรง
  ๘.๖ สะอาด คือผู้ที่ฝึกจิตให้สะอาด ไม่ขุ่นมัว
  ๘.๗ สามัคคี คือผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  ๘.๘ มีน้ำใจ คือผู้ที่มีความจริงใจต่อกัน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว ควรเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
   
  ๙. กำหนดการ
  หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • อบรมหลักสูตรนี้
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
  ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
   
  www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
  คลิกเพื่อสมัครเป็นครู