โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,787
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,569
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,952
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,891
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,958
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,859
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,682
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
422
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
368
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
86
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,787
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,422
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,211
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
37
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,528
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,854
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,743
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,147
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,190
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,987
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,440
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
39
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,604
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,866
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,547
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,523
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
51
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,295
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
51,925
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
869
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
23,561
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 18:03:05
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนวัดหนองนํ้าทิพย์ สพป.ลพบุรี เขต1 25 เมษายน 2562 18:03:05
2  โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 เมษายน 2562 14:45:24
3  บ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 12:04:51
4  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 11:07:23
5  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 15:30:52
6  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 12:54:17
7  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 19 เมษายน 2562 10:16:46
8  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 18 เมษายน 2562 22:27:59
9  บ้านทุ่งทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
10  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:25:13
11  บ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 เมษายน 2562 22:26:06
12  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต2 17 เมษายน 2562 13:20:35
13  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 20:58:18
14  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 14:03:05
15  เจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 20:28:52
16  บ้านสร้างแป้น สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 16:51:57
17  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:56:01
18  บ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:36:53
19  สุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 11 เมษายน 2562 23:32:47
20  โรงเรียนวัดนอก (สุราษฎร์ธานี) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 เมษายน 2562 13:30:39
21  โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.อุบลราชธานี เขต5 11 เมษายน 2562 13:16:04
22  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหนองขาหยั่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 เมษายน 2562 11:56:07
23  โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 18:17:45
24  บ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต2 10 เมษายน 2562 12:55:44
25  โรงเรียนวัดหัวสวน(ละม่อมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 เมษายน 2562 10:58:53
26  บ้านทุ่งโก สพป.สุรินทร์ เขต2 9 เมษายน 2562 20:43:10
27  โรงเรียนอุดรพัมนาการ สพม.เขต 20 9 เมษายน 2562 14:18:36
28  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1 5 เมษายน 2562 13:24:17
29  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม.เขต 2 5 เมษายน 2562 09:27:51
30  บ้านหนองงิ้ว สพป.อุดรธานี เขต3 25 มีนาคม 2562 16:31:58
31  โรงเรียนปากคลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
32  บ้านม่วงประชาบำรุง สพป.อุดรธานี เขต3 21 มีนาคม 2562 22:12:23
33  กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) สพป.อ่างทอง เขต1 21 มีนาคม 2562 21:12:15
34  บ้านสะแบง สพป.อุดรธานี เขต3 20 มีนาคม 2562 10:35:43
35  ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 19 มีนาคม 2562 21:34:57
36  โรงเรียนวัดเนินสัก สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 16:17:10
37  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านดอนยางเดี่ยว สพป.อุดรธานี เขต3 18 มีนาคม 2562 14:52:53
38  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 07:13:41
39  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 22:03:31
40  โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:55:54
41  โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:20:09
42  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:16:30
43  โรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
44  บ้านดงยางพรพิบูลย์ สพป.อุดรธานี เขต3 15 มีนาคม 2562 08:35:32
45  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:51:47
46  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:39:32
47  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 12:41:55
48  บ้านซำป่รัง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:08:14
49  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:07:17
50  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:01:07
51  ชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:17:30
52  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:09:33
53  บ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:07:15
54  บ้านกำแมดคำเจริญ สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 09:47:49
55  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 22:26:05
56  บ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:59:33
57  บ้านหนองนกทา สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:04:10
58  บ้านหัวดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 17:12:05
59  บ้านดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:59:22
60  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี" สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:40:33
61  บ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:14:19
62  บ้านหนองแซง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:27:03
63  บ้านหันน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:24:44
64  โรงเรียนบ้นเรืองชัย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:04:06
65  โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:51:24
66  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:20:26
67  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:54:50
68  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:28:06
69  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:20:25
70  บ้านคำม่วง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:45:42
71  โรงเรียนชุมชนวังทอง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:10:42
72  บ้านบ่อน้ำ สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
73  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 06:18:54
74  บ้านโพนงาม สพป.อุดรธานี เขต3 12 มีนาคม 2562 21:24:27
75  โรงเรียนบ้านสายสนอง สพป.สุรินทร์ เขต2 11 มีนาคม 2562 11:14:16
76  โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ สพป.จันทบุรี เขต2 8 มีนาคม 2562 11:09:06
77  บ้านโคกกลาง สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
78  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
79  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
80  โรงเรียนวัดหอกลอง สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
81  บ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
82  ห้วยยาวพิทยาคม สพม.เขต 41 25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
83  บ้านใหม่วารีเย็น สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
84  โรงเรียนเกาะสมุย สพม.เขต 11 25 มกราคม 2562 13:42:07
85  ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
86  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มกราคม 2562 11:24:03
87  โรงเรียนบ้านยางบึง สพป.อุดรธานี เขต1 27 ธันวาคม 2561 12:00:09
88  โรงเรียนบ้านโสกสนวน สพป.นครราชสีมา เขต6 24 ธันวาคม 2561 13:59:40
89  โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต1 19 ธันวาคม 2561 10:40:00
90  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหนองตะไก้ (อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต1 11 ธันวาคม 2561 11:37:04
91  โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต5 7 ธันวาคม 2561 13:40:12
92  โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.อุดรธานี เขต1 6 ธันวาคม 2561 13:32:54
93  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 4 ธันวาคม 2561 10:56:36
94  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:47:30
95  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:21:34
96  บ้านหนองเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 29 พฤศจิกายน 2561 14:17:49
97  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.เขต 25 21 พฤศจิกายน 2561 15:42:29
98  ราชานุบาล สพป.น่าน เขต1 29 ตุลาคม 2561 13:47:20
99  โรงเรียนบ้านนาเชือก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:37:53
100  โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:25:23


ทั้งหมด 22,787 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู