๑๒๔.ขอให้ศึกษานิเทศก์รับรองผลของการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
(เปิดอ่าน276) 15/7/2557
 
๑๒๓.สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ขอเชิญชวน รณรงค์ให้โรงเรียนวิถีพุทธได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างทั่วถึง โดยจะสมัครมาเป็นการส่วนตัว มาเป็นองค์กร นำนักเรียนมาปฏิบัติธรรม หรือนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ไปสอนที่โรงเรียนก็ได้ (เปิดอ่าน137) 14/7/2557
 
๑๑๒. สพฐ.เชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดใกล้บ้าน
(เปิดอ่าน132) 8/7/2557
 
๑๑๑.โครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะ ปีที่ ๒ ขยายวันรับสมัคร ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๕๗
(เปิดอ่าน201) 5/7/2557
 
๑๑๐. โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีที่ ๔
(เปิดอ่าน291) 4/7/2557
 
๑๐๙. สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธ
(เปิดอ่าน485) 27/6/2557
 
๑๐๘. รายงานการประเมินผลตนเอง ARS รอบ ๙ เดือน (๑-๑๕ กค ๕๗)
(เปิดอ่าน736) 27/6/2557
 
๑๐๗. ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)"
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (เปิดอ่าน163) 25/6/2557
 
๑๐๖. สำรวจรายชื่อ
(เปิดอ่าน429) 24/6/2557
 
๑๐๕. สพฐ จะจัดอบรม ผลิตสื่อคุณธรรม ปีที่ ๗
(เปิดอ่าน852) 18/6/2557
 
กำหนดการการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนและเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น ๕
(เปิดอ่าน 97) 16/7/2557
 
ประกาศเรื่องค่าพาหนะและการพัก ประชุมวิถีพุทธ
(เปิดอ่าน 12) 22/7/2557
 
ประกาศเรื่องคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ ๕
(เปิดอ่าน 112) 16/7/2557
 
ทำเนีบพระนิเทศวิถีพุทธ
เพื่องานพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นระบบ (เปิดอ่าน 585) 21/2/2557
 
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ๒๒ - ๒๓
22.วัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) 23.วัดบ้านพระ (เปิดอ่าน 484) 16/2/2557
 
หนังสือเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้้นนำ ๑๕ - ๒๑
15.ศิริมังคลาจารย์ 16.บ้านโคกยาง 17.บ้านป่าเหว 18.บ้านแก่ง 19.บ้านหนองโพธิ์ 20.บ้านโนนแดง 21.บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฏร์รัฐผดุง (เปิดอ่าน 350) 16/2/2557
 
  โรงเรียนบ้านอาราง: ประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ (รอบเดือน8 มิย 2557) 8/6/2557
โรงเรียนบ้านอาราง: โล่เกียรติคุณและเกียรตบัตร รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 3 ประจำปี2557 8/6/2557
โรงเรียนบ้านอาราง : โรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับจังหวัด 8/6/2557
โรงเรียนบ้านอาราง : โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า และบุหรี่ได้รับเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตร จากสพฐ. 8/6/2557
โรงเรียนบ้านอาราง : โรงเรียนวิถึพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 8/6/2557
โรงเรียนบ้านอาราง : โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2ของ สพป.ศก4 8/6/2557
ข้อมูลคะแนน 29 ประการของ โรงเรียนวัดโสภณาราม 5/6/2557
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๕๗ มจร.รับสมัครนักเรียน ป.5 - ม.๖ เข้าบรรพชาอบรม 23/2/2557
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง เผยแพร่แบบกิจกรรมการเรียนรุ้แบบบูรณาการหลักคุณธรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา เรื่อง วันลอยกระทง 13/11/2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมประจำปี 2556 ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 12/11/2556
ป้ายอิ่มบุญ 7/10/2556
แจ้งการเป็นตัวแทนระดับภาคแข่งขันท่องพุทธวัจนะระดับประเทศ 12/9/2556
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธไม่มี รุ่น 1-3 8/9/2556
ชนะเลิศประกวดสวดมนต์แปล 6/9/2556
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1/9/2556
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 1/9/2556
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 1/9/2556
กรอกข้อมูล 29 ประการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๖ (ชุมชนบ้านธาตุ) 10/7/2556
แหล่งเพาะพันธุ์"คนดี" 28/6/2556
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศพม่า มาประดิษฐาน ​ ให้คณะครูนักเรียนกราบไห้วบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา 21/6/2556
โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม จัดกิจกรรมพระธรรมทูต 16/6/2556
นำนักเรียนไปร่วมทำบุญที่วัดในเขตบริการของโรงเรียน 10/6/2556
ผู้นำชาวพุทธ 84ประเทศร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก นายกรัฐมนตรีส่งสาส์นแนะชาวพุทธนำคำสอนปฏิบัติให้ถูก 25/5/2556
ยูเอ็นรับรองตั้ง'สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก' UNDV 25/5/2556
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 5/4/2556
ข้อมูลโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" 14/6/2557 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
ข้อมูล 29 ประการ 13/6/2557 โรงเรียนบ้านคลองทราย
ข้อมูลคะแนน 29 ประการ 10/6/2557 โรงเรียนวัดพิกุลทอง
ข้อมูลคะแนน 29 ประการ 10/6/2557 โรงเรียนวัดพิกุลทอง
วันสำคัญ 8/6/2557 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
สรุปคะแนน 29 ประการ 30/5/2557 โรงเรียนบ้านโค้งดารา
ข้อมูล 26 ประการ 30/5/2557 โรงเรียนบ้านโค้งดารา
วันพระ 29/5/2557 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยาคาร
กิจกรรมการเรียนธรรมศึกษา 23/5/2557 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
ฟังธรรม 16/5/2557 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้
ส่งภาพกิจกรรมดรงเรียนวิถีพุธ 7/5/2557 โรงเรียนวัดภาชี
ภาพกิจกรรมอุปสมบทสามเณรฤดูร้อนฯ 1 เมษายน 2557 6/5/2557 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง(แร่ผดุงวิทยา)
นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ นำนักเรียนเข้าบรรพชาในโครงการ ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นราชกุศล 87 พรรษา พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 6/4/2557 โรงเรียนวารินชำราบ
ทำบุญโรงเรียน 30/1/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สวดมนต์ 27/1/2557 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
 

เลื่อนประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ ๕
Timeline Photos
ประชุมค่ายกองทุนพระราชทานกรุงไทยการไฟฟ้า รับถวายชุดขาวปฏิบัติธรรม
ตัวอย่างป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
กำหนดการประชุมวันวิสาขโลก ๒๕๕๗ ณ มจร.วังน้อย
เยี่ยมเยียน รร.อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ต. สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา
ออกเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธ รร.บ้านแม่จ้อง จังหวัดเชียงใหม่
เยี่ยมเยียนรร.ศิริมังคลาจารย์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เยี่ยมเยียน รร.บ้านป่าเหว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคมหมดเข...
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้จัดให้มีโครงการบรรพชาและอ...
 
 
ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ มีผลงานแต่อ่อนประชาสัมพันธ์
ขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้สังคมไม่ได้รับรู้งานของ ร.ร.พระปริยัติธรรมเท่...
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อคุณครู ในประเด็นอบายมุข
เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2557 โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กร์งดเ...
 
 
 
 
 
 
 
ททท.ชวนลูกๆพาแม่เที่ยว กับทัวร์สุดพิเศษ ฟรี
ททท.ชวนลูกๆพาแม่เที่ยว กับทัวร์สุดพิเศษ 10-11 สิงหาคม 2556 กรุงเทพ-อุ...
 
 
 
สมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
สมัครเข้าโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจะเปิดให้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
 
เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘
เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘” วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ และว...
 
กำหนด อบรมพระวิทยากร “โครงการพุทธอาสา เพื่อเยาวชนไทยไม่สูบบุหรี่”
โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช...
 
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา
ขอเชิญ โรงเรียน ส่งกิจกรรมเข้าประกวด ตามรายการในเอกสาร โดยผ่านการเสนอข...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส่วนงานของสหประชาชาติที่กำกับดูแลองค์กรนอกภาครัฐของคณะมนตรี เศรษฐกิจแ...
 
หลักชาวพุทธ : ภูมิธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม
ปัจจุบันนี้ ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมา...
 
ชาวพุทธมุ่งออกแบบระบบการศึกษาสำหรับการเป็นพลเมืองโลกยกประเทศภูฏานเป็นต้นแบบวิถีพุทธ
ธรรมของพระพุทธเจ้าคือการสอนที่ดีที่สุดแก่มวลมนุษยชาติ โดยพระองค์เองซึ่...
 
Holistic Education
Holistic education is a philosophy of education based on the premise t...
 
การศึกษาแบบองค์รวม
หลักสูตรสาขาวิชา การศึกษาแบบองค์รวมนี้ จึงพยายามสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทา...
 
หลักสูตรสำหรับผู้เรียนท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นต้องมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิด และทักษะชีวิตให้สอดคล...
 
ปรัชญาการเรียนรู้ที่ถูกต้องของมนุษย์ โดย รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
การที่คนเรามีปัญหา เกิดความเฉื่อยชา ไม่อยากที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ม...
 
'คนระลึกชาติ!'ที่หมู่บ้านตะคร้อที่พิสูจน์แล้ว
'คนระลึกชาติ!'ที่หมู่บ้านตะคร้อ ความมีอยู่จริงของอดีตชาติที่ได้รับการพ...
 
ชาวพุทธมุ่งออกแบบระบบการศึกษาสำหรับการเป็นพลเมืองโลกยกประเทศภูฏานเป็นต้นแบบวิถีพุทธ
22พ.ค.2556 ตามที่มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้รับมอบหมา...
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๖ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ...
 
การประชุมสัมมนานานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ๒๕๕๖
โครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๐ “การศึกษากับความเป็นพลเ...
 
การฟังอย่างลึกซึ้ง
โดย วิศิษฐ์ วังวิญญู หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 1 มิถุนายน 25...
 
ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารอย่างสันติ ทำให้เราเห็นคนอื่นและเห็นตัวเราเอง เป็นการทำงานเพ...
 
เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ลงมือปฏิบัติจริง ไม่ทิ้งการสื่อสาร กับการศึกษาทาง...
 
จิตตปัญญาศึกษา และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Contemplative Education and Transformative Learning)
โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน เครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา ContemplativeEducati...
 
Liberal Arts Education หลักสูตร "สร้างคน" แบบบูรณาการ "ชีวิต"
ผู้เขียน : วินนี่ เดอะปุ๊ ----> ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมก...
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมโครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม
๑.อบรมนักเรียน ใช้หลักสูตร “หลักชาวพุทธ ๒.อบรมครูบุคลากรทางการศึกษา ใช้หลักสูตร ครูวิถีพุทธ
 
วารสาร ตื่นรู้ เบิกบาน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๘ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ดาวโหลด วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๘ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 
วารสารวิถีพุทธเพื่อรู้ตื่นและเบิกบาน เล่มที่ ๗ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
 
ขณะนี้ได้ทำการปิดระบบลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ ระบบจะเปิดอีกครั้ง ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน 2557
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการปีการศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เปิดระบบรอบ 2 ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
 
อย่าไปเกลียดใคร 26/6/2557 (เปิดอ่าน89)
เหมาะสม... 16/6/2557 (เปิดอ่าน61)
 
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย
สพท.ทั่วประเทศ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขณะนี้ 43 คน
วันนี้ 285 คน
เมื่อวานนี้ 923 คน
สัปดาห์นี้ 9,684 คน
สัปดาห์ที่ผ่านมา 8,334 คน
เดือนนี้ 20,630 คน
เดือนที่ผ่านมา 55,251 คน
ทั้งหมด 1,038,540 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555

คำค้น  
   เอกสารทั่วไป    เอกสารวิถีพุทธ
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.2557
ใบสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.2557
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับขยายความ
โรงเรียนบ้านแม่จ้อง เผยแพร่แบบกิจกรรมการเรียนรุ้แบบบูรณาการหลักคุณธรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา เรื่อง วันลอยกระทง
กรณีธรรมกาย โดย พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต) - ประเด็นธรรมกาย
คู่มือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา MCU CONTEST
เอกสาร MCU CONTEST
Download หนังสือ การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา
สื่อพิษภัยจากการสูบบุหรี่- 25 มี.ค.56
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักชาวพุทธ
ตัวอย่างป้าย รร.วิถีพุทธ ที่ทุกโรงเรียนต้องทำ
สวดมนต์แปล บาลี-อังกฤษ
สวดมนต์แปล บาลี-ไทย
29 ประการสู่ความเป็นวิถีพุทธ PPT
แบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 14 (1)รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่ทศวรรษที่ 2
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑ -๒- ๓
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 ที่ผ่านการสัมมนาและรับโล่ห์จาก มจร.
คู่มือการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่4


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซ์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู