วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
244/4
หมู่ที่
6
ตรอก/ซอย
-
ถนน
ท่าดินดำ
ตำบล/แขวง
ลำนารายณ์
อำเภอ/เขต
ชัยบาดาล
จังหวัด
ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์
15130
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
08-0107-4300
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
www.chaibadantech.ac.th
อีเมล์
nanalct@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2525
จำนวนห้องเรียน
53 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
83 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
1,329 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นางรัชนี มนูพิพัฒน์พงศ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นางณัฐริกา เรืองงาม
อีเมล์
kung-nuttarika@hotmail.co.th
ไลน์ ไอดี
kung8859
วันที่สมัคร
6 กรกฎาคม 2560
เปิดดู
836 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นางณัฐริกา เรืองงาม