วิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ประเภทสถานศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ที่อยู่สถานศึกษา
เลขที่
50/4
หมู่ที่
1
ตรอก/ซอย
-
ถนน
-
ตำบล/แขวง
บางตีนเป็ด
อำเภอ/เขต
เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์
24000
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 1
03-8981214
เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ 2
โทรสาร
เว็บไซต์
www.chpc.ac.th
อีเมล์
chpc2559@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง
2538
จำนวนห้องเรียน
5 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู/อาจารย์
30 คน ( โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
300 คน (โดยประมาณ)
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชื่อผู้อำนวยการ
นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ
ตราสัญลักษณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ชื่อผู้ประสานงาน
นายนาวิน ศรีวิเศษ
อีเมล์
ไลน์ ไอดี
วันที่สมัคร
17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดดู
316 ครั้ง
เพิ่มข้อมูลโดย
นายนาวิน ศรีวิเศษ