คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
401   โรเรียนวัดโงกน้ำ นักเรียนวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
402   โรงเรียนวัดพิกุลทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
403   โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย นักเรียนวิถีพุทธ   7/9/2560  8/9/2560  วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
404   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   25/5/2560  27/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
405   โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ   9/6/2560  9/6/2560  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
406   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ   9/8/2560  11/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
407   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ   10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
408   โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2560  26/5/2560  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
409   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/5/2560  20/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
410   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  8/5/2560  ที่หอประชุมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
411   โรงเรียนสันติสุข นักเรียนวิถีพุทธ   1/6/2560  2/6/2560  โรงเรียนสันติสุข
412   โรงเรียนวัดสระสี่มุม นักเรียนวิถีพุทธ   22/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
413   โรงเรียนรัตนบุรี นักเรียนวิถีพุทธ   8/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
414   โรงเรียนชลประทานผาแตก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
415   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
416   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
417   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
418   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จังหวัดลพบุรี
419   โรงเรียนบ้านหนองบัว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   5/5/2560  7/5/2560  วัดเเม่ต้านเหนือ ตำบลเเม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
420   โรงเรียนบ้านหนองบัว นักเรียนวิถีพุทธ   10/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนบ้านหนองบัว 40 หมู่6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
421   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
422   โรงเรียนบ้านห้วยยาง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2560  29/3/2560  วัดภูเงินวนาราม ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
423   บ้านท่าโล้ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  วัดตาลกง
424   โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
425   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  28/3/2560  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
426   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
427   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎณ์บำรุง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   18/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
428   โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
429   โรงเรียนสถาพรวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2560  17/5/2560  โรงเรียนสถาพรวิทยา
430   โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) นักเรียนวิถีพุทธ   20/5/2560  21/5/2560  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
431   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  8/5/2560  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
432   โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านยา โรงเรียนร่มเกล้า 2 พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/3/2560  27/3/2560  โรงเรียนบ้านยา
433   โรงเรียนลองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   12/5/2560  12/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
434   โรงเรียนลองวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนลองวิทยา
435   โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/5/2560  11/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
436   โรงเรียนบ้านห้วยยาง ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   27/3/2560  29/3/2560  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
437   บวชสามเณร-บวชเนกขัมมะ วัดสระแก้ว นักเรียนวิถีพุทธ   1/4/2560  10/4/2560  วัดสระแก้ว
438   โรงเรียนปรางค์กู่ นักเรียนวิถีพุทธ   15/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
439   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
440   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/10/2560  11/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
441   โรงเรียนบางเลนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/4/2560  7/4/2560  โรงเรียนบางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม สพม 9
442   โรงเรียนถ่อนวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   24/3/2560  24/3/2560  โรงเรียนถ่อนวิทยา
443   โรงเรียนบ้านเกษม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   15/3/2560  16/3/2560  โรงเรียนบ้านเกษม ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
444   โรงเรียนอนุบาลควนขนุน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
445   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/3/2560  9/3/2560  ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
446   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก นักเรียนวิถีพุทธ   2/3/2560  3/3/2560  วัดหนองหูช้าง จ.กาญจนบุรี
447   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร นักเรียนวิถีพุทธ   14/3/2560  15/3/2560  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
448   โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2560  17/3/2560  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
449   โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นักเรียนวิถีพุทธ   21/3/2560  21/3/2560  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
450   โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ   3/5/2560  5/5/2560  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

ทั้งหมด 715 รายการ 9 / 15
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู