ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
701  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
702  โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
703  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
704  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
705  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
706  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป.อุดรธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
707  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
708  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
709  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
710  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.สระแก้ว เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
711  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
712  โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
713  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
714  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
715  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
716  โรงเรียนบ้านไดลึก สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
717  โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
718  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
719  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
720  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
721  โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
722  โรงเรียนวัดวังเป็ด สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
723  โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
724  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
725  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
726  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
727  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
728  โรงเรียนวัดหวัง สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
729  โรงเรียนวัดถอนสมอ สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
730  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
731  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
732  โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
733  โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
734  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
735  โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
736  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
737  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
738  โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
739  โรงเรียนบึงกาฬ สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
740  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
741  โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
742  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
743  โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
744  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สพป.สระบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
745  โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
746  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป.ลำพูน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
747  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
748  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
749  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
750  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
751  โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
752  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
753  โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
754  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
755  โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
756  โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
757  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
758  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
759  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
760  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
761  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
762  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
763  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
764  โรงเรียนบีกริม สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
765  โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
766  โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
767  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
768  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
769  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
770  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
771  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม.เขต 17 จันทบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
772  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สพม.เขต 31 นครราชสีมา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
773  โรงเรียนบ้านกองทูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
774  โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
775  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
776  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
777  โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
778  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
779  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
780  โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
781  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
782  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
783  โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
784  โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
785  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
786  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
787  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
788  โรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
789  โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
790  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
791  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
792  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
793  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
794  โรงเรียนบ้านวังรี สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
795  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
796  โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
797  โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
798  โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
799  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
800  โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560


ทั้งหมด 834 รายการ 8 / 9
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู