โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียน
22,737
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,864
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,274
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,196
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,117
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
2,002
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,284
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,737
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,662
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
94
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,510
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
127
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
139
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,094
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
102
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,012
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,167
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
82
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,489
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,549
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
108
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
16,941
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
99
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,665
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
52,924
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
2,168
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
31,725
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 23:12:49
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
3001  โรงเรียนบ้านปลายสาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 25 พฤษภาคม 2558 13:21:01
3002  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 13:17:40
3003  โรงเรียนบ้านคูขาด สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 13:12:44
3004  โรงเรียนบ้านนาลาว สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 13:00:51
3005  โรงเรียนวัดสระบัว สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 12:55:32
3006  โรงเรียนบ้านนาแมด สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2558 11:38:55
3007  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:32:47
3008  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2558 11:19:09
3009  โรงเรียนบ้านแคน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:18:30
3010  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ สพป.นครราชสีมา เขต6 25 พฤษภาคม 2558 11:14:00
3011  โรงเรียนบ้านธรรมละ สพป.อุบลราชธานี เขต1 25 พฤษภาคม 2558 11:08:18
3012  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2558 11:06:14
3013  โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:01:11
3014  โรงเรียนวัดเทพรังษี สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:01:11
3015  โรงเรียนบ้านสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:01:04
3016  โรงเรียนวัดหงษ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 11:00:06
3017  โรงเรียนบ้านสวายสอ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 10:53:52
3018  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 10:48:17
3019  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2558 10:47:55
3020  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 10:47:20
3021  โรงเรียนบ้านเลาะ สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2558 10:37:18
3022  โรงเรียนบ้านบาก สพป.ยโสธร เขต1 25 พฤษภาคม 2558 10:36:21
3023  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 10:33:17
3024  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน สพป.นครราชสีมา เขต6 25 พฤษภาคม 2558 10:29:42
3025  โรงเรียนวัดวงษ์วารี สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 10:09:40
3026  โรงเรียนหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 10:03:39
3027  โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม.เขต 30 ชัยภูมิ 25 พฤษภาคม 2558 09:56:25
3028  โรงเรียนบ้านน้ำตก (หมื่นชุมประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต2 25 พฤษภาคม 2558 09:52:33
3029  โรงเรียนบ้านโสกจาน สพป.หนองบัวลำภู เขต1 25 พฤษภาคม 2558 09:47:36
3030  โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 09:44:18
3031  โรงเรียนบ้านดอนตูม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 09:39:15
3032  โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม.เขต 13 กระบี่ 25 พฤษภาคม 2558 09:18:21
3033  โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 09:01:32
3034  โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 25 พฤษภาคม 2558 08:29:12
3035  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 (บ้านโคกตะแบก) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 24 พฤษภาคม 2558 13:55:02
3036  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม.เขต 37 น่าน 24 พฤษภาคม 2558 12:24:45
3037  โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 24 พฤษภาคม 2558 10:41:57
3038  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สพป.บุรีรัมย์ เขต4 23 พฤษภาคม 2558 17:01:50
3039  โรงเรียนบ้านปากบางกลม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 23 พฤษภาคม 2558 07:54:18
3040  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 พฤษภาคม 2558 22:10:17
3041  โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์) สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 22 พฤษภาคม 2558 20:04:29
3042  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 22 พฤษภาคม 2558 16:59:58
3043  โรงเรียนบ้านหนองขามกลุ่มอ่างทอง(กำแพงเพชร) สพป.กำแพงเพชร เขต1 22 พฤษภาคม 2558 15:26:24
3044  โรงเรียนบ้านป่าก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 15:18:11
3045  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 15:17:25
3046  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย สพป.พัทลุง เขต2 22 พฤษภาคม 2558 15:05:26
3047  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 22 พฤษภาคม 2558 14:56:29
3048  โรงเรียนบ้านจะหลวย สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 14:41:02
3049  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 14:18:49
3050  โรงเรียนบ้านนามึน สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 14:11:53
3051  โรงเรียนบ้านงิ้ว (บุรีรัมย์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 13:44:23
3052  โรงเรียนบ้านกุดชุม สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 พฤษภาคม 2558 13:29:22
3053  โรงเรียนบ้านพรสำราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 13:19:18
3054  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 13:18:26
3055  โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 13:12:42
3056  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ลานกระบือ กำเเพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 22 พฤษภาคม 2558 13:02:40
3057  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 12:33:24
3058  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต5 22 พฤษภาคม 2558 11:45:04
3059  โรงเรียนบ้านหัวโนน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:36:42
3060  โรงเรียนศรีศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:28:25
3061  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม สพป.บุรีรัมย์ เขต3 22 พฤษภาคม 2558 11:16:47
3062  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 พฤษภาคม 2558 11:06:36
3063  โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ 22 พฤษภาคม 2558 11:01:55
3064  โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:01:27
3065  โรงเรียนบ้านหวาง สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 11:01:09
3066  โรงเรียนบ้านเชือก (ทวีปัญญา) สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 10:50:01
3067  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 22 พฤษภาคม 2558 10:13:33
3068  โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต1 22 พฤษภาคม 2558 10:12:02
3069  โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.บุรีรัมย์ เขต4 22 พฤษภาคม 2558 09:52:10
3070  โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 22 พฤษภาคม 2558 09:46:24
3071  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม สพป.พัทลุง เขต2 22 พฤษภาคม 2558 09:04:48
3072  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2558 08:39:55
3073  โรงเรียนบ้านหนองบก สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 21:33:17
3074  โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 21 พฤษภาคม 2558 20:34:23
3075  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) สพป.สุรินทร์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 18:28:35
3076  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 พฤษภาคม 2558 16:19:24
3077  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก เขต1 21 พฤษภาคม 2558 15:11:04
3078  โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ 21 พฤษภาคม 2558 15:04:27
3079  โรงเรียน บ้านหนองบัว สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 14:28:31
3080  โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 14:28:25
3081  โรงเรียนราษฎร์รักแดน สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 14:20:09
3082  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กำแพงเพชร เขต1 21 พฤษภาคม 2558 14:15:36
3083  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม.เขต 13 ตรัง 21 พฤษภาคม 2558 13:40:17
3084  โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 พฤษภาคม 2558 13:23:32
3085  โรงเรียนบ้านตามา สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 13:21:55
3086  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 13:04:34
3087  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 12:48:37
3088  โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม.เขต 20 อุดรธานี 21 พฤษภาคม 2558 11:54:03
3089  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สพป.บุรีรัมย์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 11:43:06
3090  โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) สพป.สุรินทร์ เขต3 21 พฤษภาคม 2558 11:25:41
3091  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 11:20:07
3092  โรงเรียนบ้านเป้า สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 11:16:33
3093  โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.มหาสารคาม เขต1 21 พฤษภาคม 2558 11:09:44
3094  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง สพป.กำแพงเพชร เขต1 21 พฤษภาคม 2558 11:06:12
3095  โรงเรียนวัดบ้านบาก สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 10:51:22
3096  โรงเรียนบ้านบุตร สพป.อุบลราชธานี เขต1 21 พฤษภาคม 2558 10:46:33
3097  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม.เขต 13 กระบี่ 21 พฤษภาคม 2558 10:05:55
3098  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 21 พฤษภาคม 2558 10:04:08
3099  โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป.หนองบัวลำภู เขต1 21 พฤษภาคม 2558 10:00:25
3100  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป.หนองบัวลำภู เขต1 21 พฤษภาคม 2558 09:53:56


ทั้งหมด 22,737 รายการ 31 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู