โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,826
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,484
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,863
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,790
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,937
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,836
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,654
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
410
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
352
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
500
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,826
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,353
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
2
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,146
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
20
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
131
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,374
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
8
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,800
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,648
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
2
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,038
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,113
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
8
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,827
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,363
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
22
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,483
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,804
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
10
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,445
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,453
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
8
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,425
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,424
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
33
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
63,173
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
58,680
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
453
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
27,826
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:25:34
202  บ้านห้วยปมฝาด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:11:46
203  บ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:59:56
204  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:57:58
205  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
206  โรงเรียนวัดชลคราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:45:37
207  โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
208  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย สพม.เขต 8 11 มิถุนายน 2562 09:22:02
209  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 08:40:37
210  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 17:35:01
211  สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 1 10 มิถุนายน 2562 17:07:13
212  บ้านโคกท่า สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 16:37:03
213  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:42:16
214  โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:41:37
215  โรงเรียนบางมดวิทยา สพม.เขต 1 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
216  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:06:34
217  โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:02:30
218  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:30:14
219  โรงเรียนบ้านนายอ สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:23:02
220  โรงเรียนบ้านกอก สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:16:24
221  บ้านโสกแมว สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 12:12:55
222  โรงเรียนบ้านห้วยแหน สพป.ลำพูน เขต2 10 มิถุนายน 2562 11:16:16
223  โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:14:45
224  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:04:20
225  บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 09:53:43
226  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2562 09:49:15
227  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 08:42:29
228  หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 21:39:55
229  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 20:19:36
230  หนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 19:31:41
231  โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.นครพนม เขต1 9 มิถุนายน 2562 08:20:24
232  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 23:55:38
233  บ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:44:13
234  โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:16:30
235  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 14:56:01
236  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มิถุนายน 2562 12:00:53
237  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง สพป.สงขลา เขต1 8 มิถุนายน 2562 11:32:29
238  โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:54:47
239  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:26:23
240  โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม.เขต 1 7 มิถุนายน 2562 18:54:42
241  อนุบาลวังดิน สพป.ลำพูน เขต2 7 มิถุนายน 2562 18:17:22
242  หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:41:38
243  บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:38:43
244  บ้านสว่างสำราญ สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:36:52
245  บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:42:13
246  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:59
247  โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:25
248  โรงเรียนบ้านวังสิม สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:31:02
249  โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2562 10:22:41
250  โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม.เขต 42 7 มิถุนายน 2562 10:11:41
251  บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:05:42
252  อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป.เชียงราย เขต4 7 มิถุนายน 2562 10:02:34
253  บ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 08:45:29
254  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 7 มิถุนายน 2562 04:58:03
255  บ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 17:22:04
256  บ้านแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:31:21
257  โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:16:28
258  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:10:28
259  บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 14:05:56
260  วัดบางเตยใน สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
261  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:51:11
262  บ้านหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:16:44
263  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:48:58
264  โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:47:47
265  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:14
266  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:13
267  โรงเรียนศึกษานารี สพม.เขต 1 6 มิถุนายน 2562 10:30:43
268  โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:25:38
269  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 สพป.สระบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:12:15
270  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:10:56
271  โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 09:49:03
272  บ้านอาคุณ สพป.สุรินทร์ เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:43:48
273  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
274  บ้านโนนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 04:44:16
275  โรงเรียนบ้านหัวพี สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2562 16:54:16
276  บ้านหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2562 16:05:58
277  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 15:13:38
278  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต5 5 มิถุนายน 2562 15:07:53
279  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:30:04
280  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:01:51
281  วิมุตยารามพิทยากร สพม.เขต 1 5 มิถุนายน 2562 13:56:39
282  โรงเรียนบ้านนาบั่ว สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:49:21
283  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) สพป.อุดรธานี เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:48:09
284  โรงเรียนบ้านดงบาก สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 11:34:16
285  โรงเรียนหินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 10:44:17
286  บ้านโจดใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:49:57
287  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:39:45
288  โรงเรียประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:31:14
289  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 20:06:36
290  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มิถุนายน 2562 16:33:18
291  บ้านหนองห้าง สพป.นครพนม เขต1 4 มิถุนายน 2562 15:12:55
292  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 14:30:22
293  บ้านกุดกอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 4 มิถุนายน 2562 14:23:25
294  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:45:23
295  บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 4 มิถุนายน 2562 13:44:14
296  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:40:21
297  บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:34:29
298  โรงเรียนบ้านค้อ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:28:48
299  ห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:27:25
300  บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:26:13


ทั้งหมด 22,826 รายการ 3 / 229
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู