โรงเรียนวิถีพุทธสังกัด สพฐ.ที่ลงทะเบียนทั้งหมด
21,746
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,927
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,351
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,268
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,138
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
2,050
โรงเรียน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
12
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,746
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,714
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
150
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
17
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,592
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
197
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
141
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,213
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
196
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
4,046
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
8,263
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
132
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,546
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,655
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
278
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
232
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
9
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,758
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
36,670
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
3,630
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
21,830
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 12:42:49
โรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ.ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล 29 ประการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 พฤษภาคม 2559 12:42:49
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต4 3 พฤษภาคม 2559 12:39:39
3  โรงเรียนวัดตะกาดเง้าฯ สพป.จันทบุรี เขต1 3 พฤษภาคม 2559 12:17:08
4  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 3 พฤษภาคม 2559 10:07:31
5  โรงเรียนวัดสังฆวราราม สพป.พัทลุง เขต2 3 พฤษภาคม 2559 09:58:25
6  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 21:38:39
7  โรงเรียนบ้านแม่กวัก สพป.ลำปาง เขต1 2 พฤษภาคม 2559 21:10:50
8  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 16:26:48
9  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สพป.เชียงราย เขต4 2 พฤษภาคม 2559 16:09:53
10  โรงเรียนวัดอินทร์ สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 15:04:06
11  โรงเรียนโพหัก""วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" สพม.เขต 8 ราชบุรี 2 พฤษภาคม 2559 13:46:47
12  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2559 13:13:53
13  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 24 มกราคม 2555 17:46:06
14  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม สพป.ลพบุรี เขต1 6 ตุลาคม 2558 11:03:16
15  โรงเรียนดอนเจดีย์ สพป.สิงห์บุรี เขต1 28 กุมภาพันธ์ 2555 09:40:01
16  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.สงขลา เขต1 16 กันยายน 2558 15:21:18
17  โรงเรียนบ้านนาโนน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 16 กันยายน 2558 15:18:53
18  โรงเรียนทดสอบ1 สพป.กรุงเทพมหานคร เขต2 16 กันยายน 2558 15:06:03
19  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 16 กันยายน 2558 14:45:08
20  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป.สุรินทร์ เขต1 16 กันยายน 2558 14:15:00
21  โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 16 กันยายน 2558 13:46:12
22  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ขอนแก่น เขต2 16 กันยายน 2558 13:18:03
23  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สพป.ตาก เขต1 16 กันยายน 2558 12:29:31
24  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สพม.เขต 38 สุโขทัย 16 กันยายน 2558 11:27:39
25  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.เขต 35 ลำปาง 16 กันยายน 2558 10:57:22
26  โรงเรียนเบญจประชารรค์ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ 16 กันยายน 2558 10:41:05
27  โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป.นครราชสีมา เขต6 16 กันยายน 2558 10:19:55
28  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:17:40
29  โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป.เชียงราย เขต2 16 กันยายน 2558 10:04:34
30  โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป.อำนาจเจริญ เขต1 16 กันยายน 2558 09:43:13
31  โรงเรียนบ้านม่วงแยก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 16 กันยายน 2558 08:27:30
32  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 16 กันยายน 2558 05:59:35
33  โรงเรียนวัดสามผาน สพป.จันทบุรี เขต1 16 กันยายน 2558 05:07:08
34  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 23:27:30
35  โรงเรียนโรงเรียนบ้านสะพานโดม สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 23:23:36
36  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2558 22:41:35
37  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2558 22:11:42
38  โรงเรียนบ้านยางอ้อย สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 21:26:04
39  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 21:18:39
40  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 20:57:43
41  โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 20:54:15
42  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 15 กันยายน 2558 20:48:11
43  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 20:33:16
44  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 20:05:41
45  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 19:46:59
46  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 19:45:16
47  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 19:15:11
48  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 19:04:50
49  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:59:47
50  โรงเรียนบ้านหนองหวาย (บ่อพลอย) สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:55:24
51  โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.นครราชสีมา เขต2 15 กันยายน 2558 18:20:15
52  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2558 18:09:04
53  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 15 กันยายน 2558 18:08:26
54  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 18:07:09
55  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น สพป.บึงกาฬ เขต1 15 กันยายน 2558 17:03:40
56  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 16:49:37
57  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 15 กันยายน 2558 16:45:25
58  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป.ตาก เขต1 15 กันยายน 2558 16:45:21
59  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 16:43:46
60  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป.หนองบัวลำภู เขต2 15 กันยายน 2558 16:36:31
61  โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:32:02
62  โรงเรียนสามชัย สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:12:16
63  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2558 16:08:37
64  โรงเรียนวัดเสด็จ สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 16:06:13
65  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 16:05:01
66  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สพป.พิษณุโลก เขต1 15 กันยายน 2558 15:37:32
67  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 15:37:24
68  โรงเรียนโรงเรียนบ้านอีต้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:25:15
69  โรงเรียนหนองปิงโปง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 15 กันยายน 2558 15:21:03
70  โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2558 15:12:03
71  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 15:05:15
72  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 15:04:02
73  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2558 14:56:03
74  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2558 14:50:03
75  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:41:45
76  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต2 15 กันยายน 2558 14:40:13
77  โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 15 กันยายน 2558 14:37:47
78  โรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 14:30:14
79  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 14:26:42
80  โรงเรียนบ้านผือ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:23:16
81  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม.เขต 11 ชุมพร 15 กันยายน 2558 14:13:47
82  โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:09:01
83  โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม.เขต 12 พัทลุง 15 กันยายน 2558 14:04:52
84  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:56:21
85  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต2 15 กันยายน 2558 13:54:43
86  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2558 13:54:26
87  โรงเรียนวัดผลาหาร สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 13:52:36
88  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 กันยายน 2558 13:47:10
89  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป.ลำปาง เขต1 15 กันยายน 2558 13:44:49
90  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 กันยายน 2558 13:35:59
91  โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลลอนุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต3 15 กันยายน 2558 13:29:00
92  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2558 13:25:43
93  โรงเรียนวัดควนสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 กันยายน 2558 13:23:44
94  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 15 กันยายน 2558 13:19:44
95  โรงเรียนหนองไฮ (อ.ขุมแพ ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต5 15 กันยายน 2558 13:15:01
96  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2558 13:06:28
97  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 กันยายน 2558 12:47:46
98  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้13 สพป.เชียงใหม่ เขต6 15 กันยายน 2558 12:46:45
99  โรงเรียนวัดบางนาง สพป.ชลบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 12:34:28
100  โรงเรียนหนองผักฉีด สพป.ตรัง เขต1 15 กันยายน 2558 12:33:48


ทั้งหมด 21,746 รายการ 1 / 218
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู