โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

โ€‹พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2547 มาตรา 6 ได้กำหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม” และมาตรา 23(4) กำหนดว่า “จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา” ดังนั้นการดำเนินการของโรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพย  ให้ความสำคัญทั้งด้านความรู้และคุณธรรมโดยถือว่าโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง กอรปกับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือเป็นส่วนใหญ่ การจัดการเรียนรู้จึงมุ่งให้ผู้เรียนนำวิถีไทยและวิถีพุทธไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป
จากหลักการดังกล่าวเบื้องต้น โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เป็นพลเมืองดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน้อมนำเอาหลักคำสอนของพุทธศาสนาไปเป็นหลักชัยในวิถีชีวิต

เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2562 | อ่าน 765
เขียนโดย โรงเรียนบ้านดอนเสียด

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/6/2561
เปิดอ่าน 1084
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/7/2562
เปิดอ่าน 852
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/7/2562
เปิดอ่าน 888
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
9/7/2562
เปิดอ่าน 1093
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 1222
 
กิจกรรมสวดมนต์ : บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
8/7/2562
เปิดอ่าน 1072
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1816
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 3880
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 2697
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 5103
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู