คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ระบุ 08/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
รูปเล่มสรุปโครงการ ไม่ระบุ 08/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
โครงงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 08/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน ไม่ระบุ 08/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
โครงการปรับสภาพแวดล้อม ไม่ระบุ 08/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ร.ร.สหกรณ์นิคม ไม่ระบุ 08/06/2561 โรงเรียนสหกรณ์นิคม
รายงาน 6/12 เดือน ไม่ระบุ 10/06/2561 โรงเรียนบ้านหนองค้า
รายงาน 6 เดือน ไม่ระบุ 10/06/2561 โรงเรียนบ้านหนองค้า
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 10/06/2561 โรงเรียนบ้านอาพืด
รายงานอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ ไม่ระบุ 10/06/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต4
ทำบุญตักบาตรันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 11/06/2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
การบูรณาการกิจกรรมวันสำคัญ ไม่ระบุ 11/06/2561 โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
ฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา พ.ศ.2561 ไม่ระบุ 11/06/2561 โรงเรียนหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล)
ทอดกฐิน ไม่ระบุ 11/06/2561 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ทำบุญวันพระ ไม่ระบุ 11/06/2561 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี2561 ไม่ระบุ 11/06/2561 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
เข้าค่ายพุทธบุตร ม.1-ม.4 ประจำปีการศึกาา 2561 ไม่ระบุ 11/06/2561 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
กิจกรรมอบรมธรรม ไม่ระบุ 12/06/2561 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
กิจกรรมอบรมธรรม ไม่ระบุ 12/06/2561 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 12/06/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 12/06/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 12/06/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 12/06/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/06/2561 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
วันวิสาขบูชา 2561 ไม่ระบุ 12/06/2561 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน ไม่ระบุ 12/06/2561 โรงเรียนบ้านบ่อปลา
รายงานโครงการวิถีพุทธ_โรงเรียนท่าศาลา_อเมืองเชียงใหม่_2561 ไม่ระบุ 13/06/2561 โรงเรียนท่าศาลา
คณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 13/06/2561 โรงเรียนแม่คือวิทยา
กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ไม่ระบุ 13/06/2561 โรงเรียนแม่คือวิทยา
โรงเรียนคุณธรรม ไม่ระบุ 13/06/2561 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 13/06/2561 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
คะแนนกรอกวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/06/2561 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง
ตักบาตรทุกวันพระ ไม่ระบุ 14/06/2561 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม
เวียนเทียนวันสำคัญทางศาสนา ไม่ระบุ 14/06/2561 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม
ฟังธรรม ไม่ระบุ 14/06/2561 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม
เข้าค่ายธรรมประจำปี ไม่ระบุ 14/06/2561 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม
ประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 14/06/2561 โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/06/2561 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
ข้อมูลประเมิน 29 ประการของโรงเรียน2561 ไม่ระบุ 14/06/2561 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวังข่อยพิทยา ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนวังข่อยพิทยา
บรรยากาศกิจกรรม รร.วิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
บรรยากาศกิจกรรม รร.วิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
บรรยากาศกิจกรรม รร.วิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง
แบบรายงานการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ-รร.บ้านห้วยต้ม ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
ประเมิน​ 29​ ประการ​ ปี61 ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนวัดทะเลบก
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
ประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านลำภู
นั่งสมาธิ ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านลำภู
ร่วมกันทำบุญ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านลำภู
ทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านลำภู
ทำบุญ วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านลำภู
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 11 พ.ค 2561 ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านสามยอด
กิจกรรมเวียนเทียน ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านสามยอด
กิจกรรมทำบุญทุวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านสามยอด
กิจกรรมนั่งสมาธิ แผ่เมตตา ไม่ระบุ 15/06/2561 โรงเรียนบ้านสามยอด
รายงานกิจกรรมอบรมครู ไม่ระบุ 19/06/2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
รายงานกิจกรรมอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.4 ไม่ระบุ 19/06/2561
รายงานกิจกรรมอบรมนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.4 ไม่ระบุ 19/06/2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
ประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินงาน 29 ประการ ไม่ระบุ 20/06/2561 โรงเรียนบ้านโคกศรี
กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง ไม่ระบุ 21/06/2561
แบบรายการจัดกิจกรรม ร.ร.วิถีพุทธ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ไม่ระบุ 23/06/2561 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
แบบประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ ร.ร.วัดเวฬุวัน ไม่ระบุ 23/06/2561 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
กินกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิตอนเช้าทุกวัน ไม่ระบุ 23/06/2561 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
กิจกรรมรองเท้าส้นชนตึกฝึกวินัย ไม่ระบุ 23/06/2561 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
รายงานการดำเนินงาน โรงเรียนในโครงการวิถีพุทธ รอบ 9 เดือน ไม่ระบุ 30/06/2561 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ทำบุญวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 01/08/2561 โรงเรียนบ้านบง
แห่เทียนพรรษา ไม่ระบุ 01/08/2561 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 02/08/2561 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 03/08/2561 โรงเรียนวัดโคกสังข์
แห่เทียน 61 ไม่ระบุ 03/08/2561 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 03/08/2561 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(นนทราษฎร์รัฐบำรุง)
รณรงค์เลิกเหล้าเข้าพรรษา ไม่ระบุ 05/08/2561 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นักเรียนถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ไม่ระบุ 05/08/2561 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
รายงานค่านิยม 12ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 05/08/2561 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต
ธรรมะวัยใสห่างไกลยาเสพติด ไม่ระบุ 06/08/2561 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม
แบบประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 06/08/2561 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
หอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ไม่ระบุ 06/08/2561 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น
ทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 06/08/2561 โรงเรียนวัดสระสี่มุม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู ไม่ระบุ 06/08/2561 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านห้วยเจียง ไม่ระบุ 06/08/2561 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง
กิจกรรมกายเคลื่อนไหวใจสงบ ไม่ระบุ 06/08/2561 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
กิจกรรมกายเคลื่อนไหวใจสงบ ไม่ระบุ 06/08/2561 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 07/08/2561 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) ไม่ระบุ 08/08/2561 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมแห่เทียนทำบุญวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านกุง ไม่ระบุ 08/08/2561 โรงเรียนบ้านกุง
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัดบ้านเก่า ไม่ระบุ 09/08/2561 โรงเรียนวัดบ้านเก่า (กาญจนบุรี)
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัดบ้านเก่า ไม่ระบุ 09/08/2561 โรงเรียนวัดบ้านเก่า (กาญจนบุรี)
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
ลานธรรม ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
ใส่เสื้อผ้าชุดขาว ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
พระพุทธประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
บรรยากาศร่มรื่น ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
พุทธสุภาษิต ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
แห่เทียนพรรษา ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
นิมนต์พระมาฉันท์เพลที่โรงเรียน ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
ถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
เจริญภาวนา ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง
ถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 10/08/2561 โรงเรียนบ้านท่าศาลา
ขอปริ้นท์แบบประเมินย้อนหลังแบบ 1.1 ปี 2558-2561 9 เดือน 12 เดือน ไม่ระบุ 12/08/2561 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง

ทั้งหมด 2,263 รายการ 14 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th