โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,460
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
77
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
94
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
217
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
97
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2563
150
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 พ.ศ. 2564
243
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,460
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 09:30:33
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
2  โรงเรียนบ้านตลุงใต้ สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
3  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
4  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
5  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกเเกฯ สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
6  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ (ทองผาภูมิ) สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
7  โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
8  โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
9  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
10  โรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
11  โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
12  โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
13  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
14  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
15  โรงเรียนบ้านตาเลียว สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
16  โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) สพป.จันทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
17  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
18  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
19  โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
20  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
21  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
22  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
23  โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
24  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
25  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
26  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
27  โรงเรียนบ้านคลองสูบ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
28  โรงเรียนบ้านชุมโค สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
29  โรงเรียนบ้านไชยราช สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
30  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
31  โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
32  โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
33  โรงเรียนบ้านบางคอย สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
34  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
35  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
36  โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
37  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
38  โรงเรียนบ้านศาลาลอย สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
39  โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
40  โรงเรียนบ้านหนองเนียน สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
41  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
42  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
43  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
44  โรงเรียนวัดขุนกระทิง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
45  โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
46  โรงเรียนวัดนาทุ่ง สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
47  โรงเรียนวัดบางลึก สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
48  โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
49  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
50  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
51  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
52  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
53  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
54  โรงเรียนวัดเชิงคีรี สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
55  โรงเรียนวัดพะงุ้น สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
56  โรงเรียนท่าศาลา สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
57  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
58  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
59  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
60  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
61  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
62  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
63  โรงเรียนวัดทรายมูลรั​ตน​ศึกษา​ สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
64  โรงเรียนวัดเปาสามขา สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
65  โรงเรียนวัดเสาหิน สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
66  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
67  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
68  โรงเรียนบ้านทรายมูล(เชียงใหม่) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
69  โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
70  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
71  โรงเรียนบ้านแสนตอ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
72  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
73  โรงเรียนบ้านหัวข่วง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
74  โรงเรียนวัดคีรีเขต สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
75  โรงเรียนวัดจอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
76  โรงเรียนวัดช่างคำ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
77  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
78  โรงเรียนวัดดอนชื่น สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
79  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
80  โรงเรียนวัดนันทาราม (เชียงใหม่) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
81  โรงเรียนวัดประชาเกษม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
82  โรงเรียนวัดวังขามป้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
83  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
84  โรงเรียนวัดสันดอนมูล สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
85  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
86  โรงเรียนวัดอุเม็ง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
87  โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
88  โรงเรียนบ้านวังกอง สพป.เชียงใหม่ เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
89  โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
90  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป.เชียงใหม่ เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
91  โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
92  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
93  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
94  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
95  โรงเรียนบ้านลานแหลม สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
96  โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
97  โรงเรียนวัดสาลวัน สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
98  โรงเรียนชุมชนนางัว สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
99  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป.นครพนม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564
100  โรงเรียนขนงพระใต้ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2564


ทั้งหมด 1,460 รายการ 1 / 15
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th