โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,071
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2550
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2553
74
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2554
93
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2555
90
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2556
219
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2557
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2558
1
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2558
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2559
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2560
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2561
98
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2562
99
โรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2563
1
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำทั้งหมด
1,071
โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 11:14:31
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์159) สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2563
2  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
3  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
4  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
5  โรงเรียนวัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
6  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
7  โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
8  โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
9  โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
10  โรงเรียนวัดเกาะ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
11  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
12  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
13  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป.เชียงราย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
14  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
15  โรงเรียนบ้านหนองเสา สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
16  โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
17  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
18  โรงเรียนบ้านตองกาย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
19  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
20  โรงเรียนบ้านปง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
21  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
22  โรงเรียนบ้านวังศรี สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
23  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
24  โรงเรียนวัดกองทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
25  โรงเรียนวัดท่ากาน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
26  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
27  โรงเรียนวัดพญาชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
28  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
29  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
30  โรงเรียนวัดสามหลัง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
31  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
32  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
33  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
34  โรงเรียนไทรงาม สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
35  โรงเรียนวัดเกาะแรต สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
36  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
37  โรงเรียนบ้านหนองปรู สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
38  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
39  โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
40  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
41  โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
42  โรงเรียนบ้านจิก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
43  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
44  โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
45  โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
46  โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
47  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
48  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
49  โรงเรียนบ้านน้ำตาก สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
50  โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
51  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
52  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
53  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
54  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.ราชบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
55  โรงเรียนบ้านเขาขวาง สพป.ลพบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
56  โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
57  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
58  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
59  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
60  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
61  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
62  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
63  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
64  โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
65  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
66  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
67  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
68  โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
69  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
70  โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
71  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
72  โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
73  โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
74  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
75  โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
76  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สพป.อุดรธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
77  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง (เจริญราษฎร์บำรุง) สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
78  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
79  โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม.เขต 7  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
80  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.เขต 8  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
81  โรงเรียนอู่ทอง สพม.เขต 9  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
82  โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สพม.เขต 10  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
83  โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา สพม.เขต 11  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
84  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.เขต 13 ตรัง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
85  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม.เขต 13  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
86  โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
87  โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม.เขต 24  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
88  โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
89  โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม.เขต 25  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
90  โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.เขต 25  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
91  โรงเรียนประชาพัฒนา สพม.เขต 26  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
92  โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
93  โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
94  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
95  โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สพม.เขต 33  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
96  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
97  โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.เขต 38 ตาก โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
98  โรงเรียนดาราพิทยาคม สพม.เขต 39  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
99  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.เขต 42  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
100  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม สพม.เขต 42  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562


ทั้งหมด 1,071 รายการ 1 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th