เชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิก
รายละเอียดกิจกรรม คลิก

 
 
   
      ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
2  โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
3  โรงเรียนบ้านน้ำตาก สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
4  โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
5  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
6  โรงเรียนบ้านวังศรี สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
7  โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
8  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
9  โรงเรียนบ้านหนองตอง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
10  โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
11  โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
12  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
13  โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
14  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
15  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
16  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
17  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
18  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
19  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
20  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
21  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
22  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
23  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
24  โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
25  โรงเรียนวัดโรงวัว สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
26  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
27  โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
28  โรงเรียนอรัญประเทศ สพม.เขต 7 สระแก้ว โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
29  โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
30  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป.สุพรรณบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
31  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
32  โรงเรียนบ้านหินโง่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
33  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.กำแพงเพชร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
34  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
35  โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
36  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
37  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
38  โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
39  โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
40  โรงเรียนบ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
41  โรงเรียนบ้านห้วยตอง สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
42  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2561
43  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 พัทลุง โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
44  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
45  โรงเรียนวัดท่ากาน สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
46  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
47  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
48  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
49  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
50  โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
51  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
52  โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
53  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
54  โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
55  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม.เขต 3 นนทบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
56  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
57  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
59  โรงเรียนบ้านตาล สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
60  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
61  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
62  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
63  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม.เขต 13 ตรัง โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
64  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
65  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
66  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
67  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
68  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558
69  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
70  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
71  โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
72  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
73  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
74  โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
75  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สพม.เขต 13 ตรัง โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
76  โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
77  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
78  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
79  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
80  โรงเรียนบ้านจิก สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
81  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
82  โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม.เขต 18 ชลบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
83  โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม.เขต 31  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
84  โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
85  โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม.เขต 25 ขอนแก่น โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
86  โรงเรียนบ้านหนองเสา สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
87  โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
88  โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.เขต 38 ตาก โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
89  โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
90  โรงเรียนบ้านขาม สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
91  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.เขต 8 กาญจนบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
92  โรงเรียนพิบูลอุปภัมภ์ สพป.กรุงเทพมหานคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
93  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2560
94  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
95  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
96  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 สุโขทัย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 10 ปี พ.ศ.2562
97  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
98  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
99  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
100  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558


ทั้งหมด 1,033 รายการ 1 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 098 413 0483, 081 446 5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th