คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านประตง ไม่ระบุ 13/08/2561 โรงเรียนบ้านประตง
ถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 13/08/2561 โรงเรียนบ้านประตง
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 61 (29กค ) ไม่ระบุ 14/08/2561 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง
นักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ไม่ระบุ 14/08/2561 โรงเรียนหนองแวงวิทยา
กิกรรมเนื่องในวันสำคัญกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษา 2561 ไม่ระบุ 14/08/2561 โรงเรียนบ้านหนองหลัก
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 14/08/2561 โรงเรียนบ้านนาโฮง
กิจกรรมไหว้พระ ไม่ระบุ 14/08/2561 โรงเรียนบ้านนามั่ง
โครงการค่ายพุทธธรรม ไม่ระบุ 14/08/2561 โรงเรียนบ้านนายม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 14/08/2561 โรงเรียนบ้านนายม
แบบรายงานผล29ประการแบบที่ 1.1-2 ไม่ระบุ 15/08/2561 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
แบบประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 15/08/2561 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
วันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 15/08/2561 โรงเรียนบ้านหินลาด
โครงการอาหารกลางวัน ไม่ระบุ 15/08/2561 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
โครงการ 1 ใจ 1 ศีล ไม่ระบุ 16/08/2561 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ไม่ระบุ 16/08/2561 โรงเรียนบ้านเกาะปุด
กิจกรรมวันสำคัญ ไม่ระบุ 16/08/2561 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 17/08/2561
รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 17/08/2561 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
แบบรางงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 17/08/2561 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง
ทำบุญในวันพระ ไม่ระบุ 17/08/2561 โรงเรียนบ้านลำตาเณร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 20/08/2561 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ2561 ไม่ระบุ 20/08/2561 โรงเรียนบ้านโคกพยอม
. ไม่ระบุ 21/08/2561 โรงเรียนบ้านโสกจาน
ทำบุญ ไม่ระบุ 23/08/2561 โรงเรียนบ้านปากดง
ถวายเทียนวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 23/08/2561 โรงเรียนบ้านปากดง
พุทธศาสนสุภาษิต ไม่ระบุ 23/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สมาธิก่อนเรียน ไม่ระบุ 23/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 24/08/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
ค่ายคุณธรรมสร้างคน ยุวชนสุจริต ยึดหลักคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2561 ไม่ระบุ 24/08/2561 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ ชั่วโมงสุขจริงหนอ ไม่ระบุ 24/08/2561 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 24/08/2561 โรงเรียนบ้านนาพูน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 26/08/2561 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน 100 % ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนประชุมทุกครั้ง ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 27/08/2561 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 28/08/2561 โรงเรียนบ้านแม่ทาน
ข้อมูล ไม่ระบุ 28/08/2561 โรงเรียนสันโป่งวิทยา
กิจกรรมหน้าเสาธงและแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 28/08/2561 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
กิจกรรมหน้าเสาธงและแห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 28/08/2561 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/08/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/08/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/08/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 29/08/2561 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์
นักเรียนสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ์ ไม่ระบุ 29/08/2561 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 29/08/2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
ค่ายคุณธรรมหลักสูตรชินนุสาสมาธิ ไม่ระบุ 01/09/2561 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
ค่ายอบรมโรงเรียนคุณธรรมเครือข่ายอำเภอเทิงโซน๒ ไม่ระบุ 01/09/2561 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 01/09/2561 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา)
กิจกรรมทำบุญวันดี ไม่ระบุ 04/09/2561 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล)
กิจกรรมนั่งสมาธิ ไม่ระบุ 04/09/2561 โรงเรียนบ้านหนองชาด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 05/09/2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง
คุณธรรม 29 ประการ ไม่ระบุ 05/09/2561 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ข้อมูลร.ร.วิถีพุทธ ไม่ระบุ 05/09/2561 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 05/09/2561 โรงเรียนบ้านหนองไผ่
อบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 06/09/2561 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล
การรับประทานอาหาร ไม่ระบุ 06/09/2561
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ไม่ระบุ 06/09/2561 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
การรับประทานอาหาร ไม่ระบุ 06/09/2561 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อฯ ไม่ระบุ 06/09/2561 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา)
รายงานโรงเรียนวิธีพุทธ ไม่ระบุ 06/09/2561 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียน ไม่ระบุ 07/09/2561 โรงเรียนวัดบุญญราศรี(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนคุณธรรม ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ก่อนรับประทานอาหารพิจารณาอาหาร ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
มีพุทธสุภาษิต วาทะธรรม ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ใส่เสื้อขาวทุกคน ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ทำบุญใส่บาตร ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
สวดมนต์แปล ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ครู นักเรียน ผู้บริหาร เข้าค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ครูบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ครู นักเรียน ผู้บริหาร ไปปฏิบัตศาสนกิจ เดือนละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมจิตอาสา ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนทั้งนักเรียน ครุ ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
มีพระมาสอนสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 09/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
แบบรายงานผล 29 ประการ ไม่ระบุ 10/09/2561 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้
Download เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 4shared Youtube [mp3clip.net] ไม่ระบุ 10/09/2561 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
รายงานประเมิน ไม่ระบุ 10/09/2561 โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 10/09/2561 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้
แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ ที่ 1 ตัวชี้วัด 3 ไม่ระบุ 10/09/2561 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 11/09/2561 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
รูปพระพุทธรูปในสถานศึกษา ไม่ระบุ 11/09/2561 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 11/09/2561 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
แบบรายงาน ไม่ระบุ 12/09/2561 โรงเรียนบ้านหนองค้า
ส่งรายงาน 29 ประการ ไม่ระบุ 12/09/2561 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 13/09/2561 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์
ประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 13/09/2561 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

ทั้งหมด 2,263 รายการ 15 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th