๓๑๖. กำหนดวันสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดวันสอบธรรมศึกษา มาแล้วนะคะ

         ตามที่โรงเรียนวิถีพุทธ มีตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ข้อที่ ๗ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน(ป.๔ขึ้นไป)
สอบได้ธรรมะศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย และปีนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดวันสอบธรรมศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น
          จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน สมัครเรียนและสอบธรรมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดตามแนวทางการดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

เอกสารเพิ่มเติม ๑ ปฏิทินดำเนินงานการเรัยนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เอกสารเพิ่มเติม ๒ ประกาศกำหนดวันสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๐๒ ๖๒๙ ๐๙๖๑-๒ ต่อ ๑๑๘ ๑๑๙ หรือ ๐๒ ๖๒๙ ๔๓๐๐-๔

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (105.24 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (583.62 kb)

เขียนเมื่อ 6 สิงหาคม 2563 | อ่าน 8440
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4261
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9107
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9201
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 10873
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 11868
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 10881
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15752
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11707
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11183
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11043
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th