คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
แห่เทียนวันอาสาฬหบูชา ไม่ระบุ 13/09/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
สวดมนต์สุดสัปดาห์ทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 13/09/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
ทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 13/09/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
รับทุนเนื่องในวันแม่จากเจ้าอาวาสวัดเขาราษฎร์บำรุง ไม่ระบุ 13/09/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
ทำบุญสลากภัตวัดเขาราษฎร์บำรุง ไม่ระบุ 13/09/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
อบรมโรงเรียนคุณธรรม ไม่ระบุ 13/09/2561 โรงเรียนบ้านป่าปอ
การอบรมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ไม่ระบุ 13/09/2561 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
แห่เทียนพรรษา ไม่ระบุ 13/09/2561 โรงเรียนบ้านป่าปอ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๖๑ ไม่ระบุ 13/09/2561 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี
ไหว้อย่างไทย ไม่ระบุ 13/09/2561 โรงเรียนบ้านคลองชายธง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด
ประเมินตนเองและกรอกข้อมูล 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2561 ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนวัดท้ายยอ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
โครงงานคุณธรรม ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย
มีพระพุทธรูปประจำห้อง ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
มีลานธรรม ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
ด้านกายภาพ 7 ประการ ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนบ้านหินดาน
การไหว้ ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนบ้านดอนทราย
การไหว้ ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนบ้านดอนทราย
ถวายเทียนวันเข้าพรรษา 2561 ไม่ระบุ 14/09/2561 โรงเรียนหนองนำใส
ประเมิน 29 ประการ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 15/09/2561 โรงเรียนบ้านร่องสมอ
กิจกรรมวันสำคัญ ไม่ระบุ 15/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธง ไม่ระบุ 15/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
กิจกรรมส่งเสริมการออม ไม่ระบุ 15/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
ส่งแบบรายงาน 29 ประการแบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 15/09/2561 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันพระ ไม่ระบุ 17/09/2561 โรงเรียนบุญจิราธร
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ โรงเรียนวัดท่าตลาด ไม่ระบุ 15/09/2561 โรงเรียนวัดท่าตลาด
รายงานข้อมูล 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 28/09/2561 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
โครงการการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ไม่ระบุ 28/09/2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไม่ระบุ 28/09/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
โครงการธนาคารขยะ ไม่ระบุ 28/09/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
โครงการการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ไม่ระบุ 28/09/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
การรับประทานอาหารกลางวัน ไม่ระบุ 02/10/2561 โรงเรียนบ้านนาคำวัง
หล่อเทียนพรรษา ณวัดศรีสวรรค์ ไม่ระบุ 27/10/2561 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
รายงานผลกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ไม่ระบุ 09/11/2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
รายงานผลกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ไม่ระบุ 09/11/2561 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
กิจกรรมวันพระบูรณาการกิจกรรมวันลอยกระทง ไม่ระบุ 23/11/2561 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ” ไม่ระบุ 06/12/2561 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ” ไม่ระบุ 06/12/2561 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
กำหนดการอบรมผู้บริหาร และครู ไม่ระบุ 17/12/2561 โรงเรียนบ้านในกริม
แบบรายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 17/12/2561 โรงเรียนบ้านในกริม
กำหนดการอบรมนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 17/12/2561 โรงเรียนบ้านในกริม
รายชื่อครู ไม่ระบุ 17/12/2561 โรงเรียนบ้านในกริม
รายชื่อนักเรียน ไม่ระบุ 17/12/2561 โรงเรียนบ้านในกริม
บันทึกความประทับใจของครู ไม่ระบุ 17/12/2561 โรงเรียนบ้านในกริม
บันทึกความประทับใจของนักเรียน ไม่ระบุ 17/12/2561 โรงเรียนบ้านในกริม
ประมวลภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 17/12/2561 โรงเรียนบ้านในกริม
สุขจริงหนอ ไม่ระบุ 14/01/2562 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
กำหนดการอบรมนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 21/01/2562 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
กำหนดการปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 21/01/2562 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
บันทึกความประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม ไม่ระบุ 21/01/2562 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรม โครงการเผยแผ่ศีลธรรมนำธรรมะสู่สังคม ไม่ระบุ 21/01/2562 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
แบบสรุปผลใบประเมินความพึงพอใจ ไม่ระบุ 21/01/2562 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
ประมวลภาพการปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนาผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 21/01/2562 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
ลายชื่อผู้ร่วมเข้าอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมและวิปัสนากรรมฐานผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา" ไม่ระบุ 21/01/2562 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
ลายชื่อผู้ร่วมเข้าอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมค่ายอบรม คุณธรรม-จริยธรรม "ธรรมะสู่โรงเรียน" (นักเรียน) ไม่ระบุ 21/01/2562 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
อบรมนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
กำหนดการนักรียนวิถึพุทธ ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
กำหนดการปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนาผู้บริหาร ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
บันทึกความประทับใจของนักเรียน ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
บันทึกความประทับใจของนักเรียน ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
แบบรายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
แบบสรุปผลใบประมเินความพึงพอใจ ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
ประมวลภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
รายชื่อครู ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
รายชื่อนักเรียน ไม่ระบุ 22/01/2562 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน
ประเมิน 29 ประการ รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 04/04/2562 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
ประเมิน 29 ประการ รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 04/04/2562 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
แบบรายงานผล29ประการแบบที่1.1 รร.บ้านห้วยกบ ไม่ระบุ 01/05/2562 โรงเรียนบ้านห้วยกบ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 02/05/2562 โรงเรียนวัดโคกสังข์
โรงเรียนอนุบาลแคนดง ไม่ระบุ 03/05/2562 โรงเรียนอนุบาลแคนดง
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 04/05/2562 โรงเรียนบ้านสลักได
โครงการ 1 ใจ 1 ศีล ไม่ระบุ 13/05/2562 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ29 ประการสู่ตวามเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 14/05/2562 โรงเรียนบ้านตะกรุด
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ไม่ระบุ 15/05/2562 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต
การสอบธรรมศึกษาในโรงเรียน ไม่ระบุ 15/05/2562 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา)
แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ไม่ระบุ 17/05/2562 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
กิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ไม่ระบุ 17/05/2562 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
แจ้งให้ประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่ระบุ 17/05/2562 โรงเรียนบ้านนาสี
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 18/05/2562 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 18/05/2562 โรงเรียนบ้านบึงลัด
วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ไม่ระบุ 19/05/2562 โรงเรียนผดุงปัญญา
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 20/05/2562
คณะครู-นร.เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 20/05/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
นร.เรียนธรรมศึกษา ทุกวันพุธ ไม่ระบุ 20/05/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
นร.เรียนธรรมศึกษา ทุกวันพุธ ไม่ระบุ 20/05/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
นักเรียนบวชภาคฤดูร้อน ณ วัดเขาคันทรง ไม่ระบุ 20/05/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา กับ อบต.เขาคันทรง ไม่ระบุ 20/05/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณวัดเขาคันทรง ไม่ระบุ 20/05/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณวัดเขาคันทรง ไม่ระบุ 20/05/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ครูและ นร.ร่วมกันปรับปรุงทำความสะอาดลานธรรม ไม่ระบุ 20/05/2562 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไม่ระบุ 22/05/2562 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
โรงเรียนวัดดอนรวบ สพป.ชพ.1 ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธรอบ 9 เดือน ไม่ระบุ 22/05/2562 โรงเรียนวัดดอนรวบ
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ไม่ระบุ 22/05/2562 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (ชลบุรี)
กิจกรรมโภชนาการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ไม่ระบุ 22/05/2562 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (ชลบุรี)
ข้อมูลประเมิน29ประการ ประจำปี2562 ไม่ระบุ 27/05/2562 โรงเรียนบ้านกะทะ
กิจกรรมวันวิสาขบูชาปี2562 ไม่ระบุ 23/05/2562 โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล)

ทั้งหมด 2,223 รายการ 16 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th