ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ  ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”  เพื่อส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์สั้น    อันมีเนื้อหาจรรโลงใจ และ สติปัญญา     ให้มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาและ ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน   ด้วยสื่อผสมสมัยใหม่ เกิดจิตสำนึก และ เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เพียรพยายามบำเพ็ญบารมี จนได้ตรัสรู้ นับเป็นเวลาได้ ๒,๖๐๐ ปีแล้ว

          ผู้ชนะเลิศในการประกวดจะได้รับโล่ประทาน พร้อมทุนการศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ   เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

ฝ่ายประชาสัมพันธ์: ๐๘-๖๑๙๖-๙๖๓๖,๐๘-๔๗๑๐-๐๖๑๐,๐๘-๗๙๗๙-๐๘๓๕

โทร: ๐-๒๖๘๕-๔๙๓๒

โทรสาร: ๐-๒๖๒๑-๑๘๖๑

เว็บไซต์: www.jariyatam.com

Facebook : www.facebook.com/jariyatam

อีเมล: jariyatamshortfilm@gmail.com

 

หมดเขตรับสมัคร = ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

สำหรับ = นักเรียน , นิสิต , นักศึกษา, และประชาชนทั่วไป

Tags หรือ คีย์เวิร์ด  =  jariyatam short film , จริยธรรม, คุณธรรม, วัดสระเกศ , สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม , Short Film Project , in love in dham


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (5.06 mb)

เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2555 | อ่าน 2194
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/01/2559
เปิดอ่าน 6127
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 2344
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/03/2560
เปิดอ่าน 3089
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/03/2559
เปิดอ่าน 5925
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/01/2559
เปิดอ่าน 3689
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 3624
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 3631
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
02/06/2558
เปิดอ่าน 4153
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/03/2558
เปิดอ่าน 5126
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
09/02/2558
เปิดอ่าน 4394
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th