คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
จิตอาสา ไม่ระบุ 23/06/2560 โรงเรียนบ้านบึงขวาง
จิตอาสา ไม่ระบุ 23/06/2560 โรงเรียนบ้านบึงขวาง
รายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 23/06/2560 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ไม่ระบุ 23/06/2560 โรงเรียนบ้านดอนแซะ
ข้อมุล 29 ประการ ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดบ้านวัง
รายงานแบบ 1.1 ไม่ระบุ 25/06/2560 โรงเรียนบ้านคำข่า
รานงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 25/06/2560 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
ส่งแบบรายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 25/06/2560
รายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 25/06/2560 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว(สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง)
แบบรายงานผล29ประการแบบที่1.1 รร.บ้านห้วยกบ ไม่ระบุ 25/06/2560 โรงเรียนบ้านห้วยกบ
ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
แบบรายงานผล 29 ประการแบบที่1.1 ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนบ้านโนนว่าน
สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนมิตรภาพ20
แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง
นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองแหน
รายงาน29ประการ 1.1 ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
รายงาน29ประการ 1.2 ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
ข้อมูล29 ประการ ใหม่ ไม่ระบุ 26/06/2560 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
รายงาน29ประการ แบบที่1.1 ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านยู้
เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
เข้าค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
ภาพคุณธรรมโรงเรียนวัดด่าน ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนวัดด่าน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3)
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรมปีการศึกษา 2560 ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
รายงานการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนวัดโคกเสลา
แบบที่ 1.2 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านวังคาง
แบบรายงานกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านวังคาง
แบบรายงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเกษตรพอเพียง ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านวังคาง
อบรมจริยธรรมวันศุกร์ ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านนาโม้
รายงานแบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
แบบรายงานวิถีพุทธ 29 ประการ ไม่ระบุ 15/09/2560 โรงเรียนวัดบางพระ
รายงาน 29 ประการ แบบ 1.1 ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนวัดปลักปอม
รายงาน29ประการแบบที่1.1 ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนวัดโคกเสลา
ยิ้มไหว้ทักทายสวยงาม ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปในห้องเรียน ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีห้องจริยธรรม ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นั่งสมาธิก่อนเรียนเสมอๆ ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
เน้นความประหยัดและพอเพียง ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีป้ายข้อคิด ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ทำบุญตักบาตร ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ร่วมกิจกรรมงานบวชภาคฤดูร้อน ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ร่วมกิจกรรมงานบวช ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
พานักเรียนไปเรียนรู้ในวัด ไม่ระบุ 27/06/2560 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
การประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุธร ไม่ระบุ 11/09/2560 โรงเรียนบ้านขามป้อม
รายงาน29 ประการ แบบ1.1 ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนศรีไผทสมันต์
ผ้าป่าการศึกษา ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนพญาไท
แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)
ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)
กิจกรรมวิ่ง 31 ขาสามัคคี ไม่ระบุ 28/06/2560
กิจกรรมวิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 12 ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองประดู่
รายงาน 29 ประการ แบบที่1.1 ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนราชานุเคราะห์
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองประดู่
ปฏิบัติธรรม ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู
แบบรายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
เอกสารรายงานผลการดาเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
รายงานผล 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองดุด
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่สอดคล้อง ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองแต้
รายงาน 29 ประการ แบบ 1.1 โรงเรียนบ้านไทรห้อง ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านไทรห้อง
ฟังธรรมวันพระ ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านห้วยนา
กิจกรรมวันไหว้ครู ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
แบบรายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
แบบรายงานผล 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 28/06/2560 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)
แบบรายงาน 29 ประการ แบบ 1.1 ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม
เอกสารประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 29ประการ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนปากจั่นวิทยา
รายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
ส่งรายงาน29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
กิจกรรมประชาธิปไตย ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
กิจกรรมวันสำคัญ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
รายงานวิถีพุทธ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านบกพร้าว
ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน
กิจกรรมสวดมนต์และอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
กิจกีฬาสีภายใน ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
กิจกรรมวันไหว้ครู ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนวัดสนามไชย
รายงานผล 29 ประการ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง
การประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
แบบรายงาน ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านซับดินดำ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนวัดสะตือ
รายงาน 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ กิจกรรมพัฒนาเด็กดีมีจิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านหัวดอย
ประเมิน 29 ประการ ประจำปี 2560 ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านหมูม้น
ยิ้มงายไหว้สวย ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดหนัง ไม่ระบุ 30/06/2560 โรงเรียนวัดหนัง
รายงานการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย ( กระจ่าง สิงหเสนี )
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 29/06/2560 โรงเรียนบ้านนาพง

ทั้งหมด 2,226 รายการ 7 / 23
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th