คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
    กรุงเทพมหานคร (118)
    นนทบุรี (96)
    ปทุมธานี (169)
    สมุทรปราการ (164)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,501)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (916)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,663)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (771)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,035)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,621 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 01/10/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2559 11:11:02
102   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2559 14:50:33
103   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 กันยายน 2559 13:31:25
104   โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:29:59
105   โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:53:31
106   โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 08:49:01
107   โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2559 13:13:37
108   โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2559 12:39:36
109   โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2559 15:39:07
110   โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2559 14:57:08
111   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2559 13:42:17
112   โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2559 10:24:13
113   โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 8 มิถุนายน 2559 16:06:11
114   โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2559 14:48:41
115   โรงเรียนธัญรัตน์
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  4 มิถุนายน 2559 10:47:56
116   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  1 มิถุนายน 2559 16:34:47
117   โรงเรียนวัดลากค้อน
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 31 พฤษภาคม 2559 14:53:27
118   โรงเรียนวัดบางบ่อ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 31 พฤษภาคม 2559 09:21:11
119   โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 พฤษภาคม 2559 15:06:17
120   โรงเรียนวัดอินทาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  27 พฤษภาคม 2559 15:31:04
121   โรงเรียนวัดเชิงเลน
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 15:35:54
122   โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 23 พฤษภาคม 2559 13:58:29
123   โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 16:47:37
124   โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 16 พฤษภาคม 2559 09:51:24
125   โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 พฤษภาคม 2559 13:40:54
126   โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าเเข็ง)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 พฤษภาคม 2559 11:32:37
127   วัดไพร่ฟ้า
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 14:59:10
128   โรงเรียนวัดบัวขวัญ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 12:09:48
129   โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 พฤษภาคม 2559 19:47:54
130   โรงเรียนวัดสะแก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 13:01:18
131   โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2559 11:03:10
132   โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 4 พฤษภาคม 2559 11:46:23
133   โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 21:38:39
134   โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 16:26:48
135   โรงเรียนวัดอินทร์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 15:04:06
136   โรงเรียนวัดตะวันเรือง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:09:01
137   โรงเรียนวัดผลาหาร
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 13:52:36
138   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 11:40:56
139   โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 11:13:23
140   โรงเรียนคลองกันยา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 10:30:25
141   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 10:26:05
142   โรงเรียนคลองหลุมลึก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 กันยายน 2558 11:39:09
143   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 กันยายน 2558 09:56:52
144   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2558 10:09:44
145   โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 8 กันยายน 2558 09:44:49
146   โรงเรียนคลองลาดช้าง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 7 กันยายน 2558 19:01:15
147   โรงเรียนวัดเชิงท่า(ปทุมธานี)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 4 กันยายน 2558 11:08:34
148   โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  4 กันยายน 2558 10:21:35
149   โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 31 สิงหาคม 2558 09:56:43
150   โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 15:59:50


ทั้งหมด 547 รายการ 3 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th