คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
เอกสารหมายเลข ๑ โรงเรียนวัดสวนขัน ไม่ระบุ 15/06/2564 โรงเรียนวัดสวนขัน
รายงานผลกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ1 ไม่ระบุ 15/06/2564 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รายงานผลกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ2 ไม่ระบุ 15/06/2564 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2564 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รายงานกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 15/06/2564 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
แผนการสอนสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ไม่ระบุ 15/06/2564 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้(บูรณาการหลักธรรมฯ)ของโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ไม่ระบุ 15/06/2564 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
เอกสารหมายเลข ๒ โรงเรียนวัดสวนขัน ไม่ระบุ 15/06/2564 โรงเรียนวัดสวนขัน
เอกสารหมายเลข ๓ โรงเรียนวัดสวนขัน ไม่ระบุ 15/06/2564 โรงเรียนวัดสวนขัน
แผนบูรณาการรายวิชาภาษาไทย ไม่ระบุ 16/06/2564 โรงเรียนบ้านปรางคล้า
รายงานกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่ระบุ 16/06/2564 โรงเรียนบ้านปรางคล้า
ตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา ไม่ระบุ 16/06/2564 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
ภาพกิจกรรม ไม่ระบุ 16/06/2564 บ้านไผ่(วันครู2503)
การประเมิน29 ประการประจำปีการศึกษา2564 ไม่ระบุ 17/06/2564 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ใบสมัคร ไม่ระบุ 17/06/2564 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
รายงานผลการประเมินตนเอง ไม่ระบุ 17/06/2564 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
รายงานกิจกรรม ไม่ระบุ 17/06/2564 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ระบุ 17/06/2564 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
ทวายเทียนในวันเข้าพรรษา ไม่ระบุ 17/06/2564 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
เวียนเทียนในวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 17/06/2564 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษา ไม่ระบุ 18/06/2564 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ ไม่ระบุ 18/06/2564 โรงเรียนวัดพระนอน
กิจกรรมวันสำคัญ ไม่ระบุ 18/06/2564 โรงเรียนวัดพระนอน
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ไม่ระบุ 18/06/2564 โรงเรียนวัดพระนอน
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 18/06/2564 โรงเรียนวัดพระนอน
เด็กไทย เด็กธรรม ไม่ระบุ 20/06/2564 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
นักเรียนนั่งสมาธิที่วัดทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 21/06/2564 โรงเรียนวัดป่าตาล
การอบรมคุณธรรม ไม่ระบุ 21/06/2564 โรงเรียนบ้านห้วยทราย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ไม่ระบุ 21/06/2564 โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
รายงานผลกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ ไม่ระบุ 21/06/2564 โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไม่ระบุ 21/06/2564 วัดท่าล้อ
แผนบูรณาการ ไม่ระบุ 21/06/2564
โครงการเด่น ไม่ระบุ 21/06/2564
18มิถุนายน2564 ไม่ระบุ 21/06/2564 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด
18มิถุนายน2564 ไม่ระบุ 21/06/2564 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 22/06/2564 โรงเรียนบ้านดงเมย
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 22/06/2564 โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 22/06/2564 โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 22/06/2564 โรงเรียนบ้านรางสาลี่
กิจกรรมตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ ไม่ระบุ 22/06/2564 โรงเรียนบ้านรางสาลี่
กิจกรรมตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ ไม่ระบุ 22/06/2564 โรงเรียนบ้านรางสาลี่
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 22/06/2564 โรงเรียนวัดหว้า
กิจกรรมคุณธรรม นำใจ ไม่ระบุ 22/06/2564 โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 23/06/2564 โรงเรียนบ้านในปง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 23/06/2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ไม่ระบุ 23/06/2564 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ไม่ระบุ 23/06/2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธ ไม่ระบุ 23/06/2564 โรงเรียนกุศลวิทยา
นั่งสมาธิฝึกจิตให้สงบ ไม่ระบุ 23/06/2564 โรงเรียนวัดพระแก้ว
บำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 23/06/2564 โรงเรียนวัดพระแก้ว
ประเมินรอบ 9 เดือน ไม่ระบุ 24/06/2564 โรงเรียนบ้านสำโรง (บางมด 2514)
กิจกรรมอบรมธรรมะ ไม่ระบุ 24/06/2564 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
กิจกรรมบุญกองข้าวประจำปี 2563 ไม่ระบุ 24/06/2564 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
ป้าย ไม่ระบุ 24/06/2564 โรงเรียนบ้านหัวนา (อำเภอพนมไพร)
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 25/06/2564
มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน ไม่ระบุ 25/06/2564
การไหว้ปฏิสันถาร ไม่ระบุ 25/06/2564 วัดพญาปันแดน
จัดรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ระบุ 25/06/2564 วัดพญาปันแดน
ปรระเมิน29ประการของโรงเรียน ไม่ระบุ 25/06/2564 โรงเรียนบ้านกุดเขียว
การประเมิน รอบ 9 เดือน ปีการศึกษา 2563 ไม่ระบุ 25/06/2564 โรงเรียนบ้านน้ำเป
ส่งเสริมศีลธรรม ไม่ระบุ 25/06/2564 โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต
ส่งเสริมศีลธรรม ไม่ระบุ 25/06/2564 โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต
ส่งเสริมศีลธรรม ไม่ระบุ 25/06/2564 โรงเรียนบึงสามัคคีกำแพงเขต
วิชาคุณธรรม (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ไม่ระบุ 25/06/2564 โรงเรียนวัดโรงม้า
โครงการบรรพชาสามเณร...ภาคฤดูร้อน 2564 ไม่ระบุ 25/06/2564 โรงเรียนบ้านหัวดอย
ประเมิน 29 ประการ 2564 ไม่ระบุ 26/06/2564 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
กิจกรรมสวดมนต์ ของ นักเรียน ม.๑-๓ ไม่ระบุ 26/06/2564 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
สวดมนต์ ไม่ระบุ 26/06/2564 วัดพญาปันแดน
นั่งสมาธิ ไม่ระบุ 26/06/2564 วัดพญาปันแดน
สรุปโครงการวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ไม่ระบุ 26/06/2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
กิจกรรมโรงเรียนวัดยางมณี ไม่ระบุ 26/06/2564 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
ข้อมูลประเมิน 29 ประการของโรงเรียน ปกศ.2564 ไม่ระบุ 27/06/2564 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ รร.หนองนางพิทยาคม ไม่ระบุ 27/06/2564 โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
คุณธรรมนำใจให้ผ่องใส ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนบ้านหินโหง่น
คุณธรรมนำใจให้ผ่องใส ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนบ้านหินโหง่น
ถาวยต้นผ้าป่า ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนบ้านท่าโก
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนบ้านโนนสา
คะแนนการประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
คุณธรรม ๒๙ ประการ ๖๓ ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนบ้านบางจาก
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนบ้านกุง
สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)
โครงการวิถีพุทธ โรงเรียนวัดบางลึก ไม่ระบุ 28/06/2564 โรงเรียนวัดบางลึก
เดินแถวเป็นระเบียบ ไม่ระบุ 28/06/2564 วัดพญาปันแดน
จัดกระเป๋า ไม่ระบุ 28/06/2564 วัดพญาปันแดน
กิจกรรมอาหารกลางวัน ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านกุดจอก
กิจกรรมคุณธรรม นำใจสงบ ไม่ระบุ 29/06/2564
กิจกรรมคุณธรรม นำใจสงบ ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านดอนดู่
ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านกุง
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
โครงการ ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านแข้
ประเมิน29ประการ 2564 รร.สว่างเชียงหวาง ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง
โรงเรียนบ้านผิผ่วน ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านผิผ่วน
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ โรงเรียนบ้านสกุล ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านสกุล
การทำบุญวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านวังรวก
กิจกรรมเวียนเทียน ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านวังรวก
เหรียญทองเพลงคุณธรรม ไม่ระบุ 29/06/2564 โรงเรียนบ้านนาสวน
แผนการจัดการเรียนรู้แทรกคุณธรรม ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านแม่ขาน
พระพุทธรูป ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านเขาลอย
โต๊ะหมู่บูชา ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านเขาลอย

ทั้งหมด 3,489 รายการ 27 / 35
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th