คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
พระพุทธรูปในห้องเรียน ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านเขาลอย
รายงานกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนวัดเขาน้อย
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนวัดเขาน้อย
ใบสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนวัดเขาน้อย
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ โรงเรียนวัดเขาน้อย ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนวัดเขาน้อย
กิจกรรมวิถีพุทธ (อบรมคุณธรรม) ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง (คุรุราษฎร์วัฒนา)
ข้อมูลประเมิน29ประการของโรงเรียนบ้านหนองสำโรง ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะสุดสัปดาห์และอบรมธรรม ไม่ระบุ 30/06/2564
การร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2
สวดมนต์ทำนองสรภัญญะสุดสัปดาห์และอบรมธรรม ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง (คุรุราษฎร์วัฒนา)
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563 ไม่ระบุ 30/06/2564
ข้อมูลวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต
มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น ไม่ระบุ 01/07/2564 โรงเรียนบ้านพะไล
เรียนธรรมมะ ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎ์พัฒนา)
รายงานโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนดีมีที่ยืน ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านกะกำ
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนบ้านไสขรบ
รายงานการประเมิน 29 ประการ โรงเรียนวัดน้อมถวาย ไม่ระบุ 30/06/2564 โรงเรียนวัดน้อมถวาย
กิจกรรมทำบุญตักบาตรที่โรงเรียน ไม่ระบุ 30/06/2564 บ้านศรีมงคล
ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ในโรงเรียน 100 % ไม่ระบุ 01/07/2564 โรงเรียนบ้านพะไล
สุภาษิต ไม่ระบุ 01/07/2564 โรงเรียนบ้านพะไล
พระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 01/07/2564 โรงเรียนบ้านพะไล
ห้องเรียนลานพระธรรม ไม่ระบุ 01/07/2564 โรงเรียนบ้านพะไล
พระราชดำรัส ไม่ระบุ 01/07/2564 โรงเรียนบ้านพะไล
เด็กขยะปลอดขยะไม่แขยง ไม่ระบุ 09/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองแวง
เด็กขยะปลอดขยะไม่แขยง ไม่ระบุ 09/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองแวง
นั่งสมาธิ สติมา ปัญญาเกิด ก่อนเข้าเรียน ไม่ระบุ 09/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองแวง
อบรมธรรมะ ไม่ระบุ 09/07/2564 โรงเรียนบ้านหนองแวง
อัตลักษณ์29 ประการ ไม่ระบุ 09/07/2564 โรงเรียนบ้านหลวง
29 ประการ ไม่ระบุ 19/07/2564 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
แบบประเมินผลจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ไม่ระบุ 20/07/2564 โรงเรียนบ้านแตล
กิจกรรมสัปดาห์ทางพระพุทธศาสนา ไม่ระบุ 24/07/2564 โรงเรียนบรรพตวิทยา
ถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 30/07/2564 โรงเรียนบ้านป่าสัก
วิดีโอ นำเสนออัตลักษณ์ 29 ประการ ไม่ระบุ 12/08/2564 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
รายงานการเยี่ยมเยียน พิจารณาคัดเลือกวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่12 ไม่ระบุ 13/08/2564 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
รายงานกิจกรรมเด่น 5 กิจกรรม ไม่ระบุ 13/08/2564 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
แบบรายงานผลการประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 16/08/2564 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 16/08/2564 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
กิจกรรมชุมนุมดอกไม้จันทน์แบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน ไม่ระบุ 16/08/2564 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่ระบุ 16/08/2564 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
วันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 17/08/2564 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล
แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 17/08/2564 โรงเรียนบ้านหนองราโพ
โรงเรียนบ้านถิ่น ประเมินรอบ 12 เดือน ปี 2564 ไม่ระบุ 18/08/2564 โรงเรียนบ้านถิ่น
ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธง ไม่ระบุ 18/08/2564 บ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)
คุณครูร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ไม่ระบุ 18/08/2564 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
รูปภาพร.ร.วิถีพุทธ ไม่ระบุ 19/08/2564 โรงเรียนบ้านยาง
- ไม่ระบุ 20/08/2564 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ไม่ระบุ 20/08/2564 โรงเรียนบ้านโนนดู่
รายงานการสรุปผลสวดมนต์สรภัญญะ ไม่ระบุ 20/08/2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2
วันไหว้ครู ไม่ระบุ 21/08/2564 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน
Best pracetices นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ไม่ระบุ 22/08/2564 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
เวียนเทียนออนไลน์ ไม่ระบุ 22/08/2564 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
แนวทางดำเนินการ-๒๙-ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 26/08/2564 บ้านทรายมูลคำผักแพว
รวมภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ไม่ระบุ 26/08/2564 โรงเรียนบ้านภูพานคำ
นำเสนอแนวทางดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธก้าวสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ไม่ระบุ 27/08/2564 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ไม่ระบุ 29/08/2564 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 30/08/2564 โรงเรียนวัดหว้า
ป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 31/08/2564 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา
นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ ไม่ระบุ 02/09/2564 โรงเรียนบ้านป่าสัก
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 02/09/2564 โรงเรียนบ้านโนนรัง
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 02/09/2564 โรงเรียนบ้านโนนรัง
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 02/09/2564 โรงเรียนบ้านโนนรัง
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 02/09/2564 โรงเรียนบ้านโนนรัง
กิจกรรมนวัตกรรมสร้างคนดี ไม่ระบุ 02/09/2564 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
รายงานการประเมินตนเอง ๒๙ ประการ (ปีงบประมาณ 2564) ไม่ระบุ 02/09/2564 โรงเรียนบ้านโนนยาง
กิจกรรมนักเรียนฝึกสมาธิก่อนเรียนและหลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้านทุกวัน ไม่ระบุ 03/09/2564 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนปรับปรุง สำนักงานเขตพื้นที่ สพป.บร.2 ไม่ระบุ 03/09/2564 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
ข้อมูลประเมิน 29 ประการของโรงเรียน ไม่ระบุ 03/09/2564 โรงเรียนนาคูณวิทยา
การประเมินระยะที่ 2 ไม่ระบุ 04/09/2564 โรงเรียนบ้านเชือก
รายงานข้อมูล 29 ประการ รอบ 12 เดือน ไม่ระบุ 06/09/2564 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 06/09/2564 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29ประการ ไม่ระบุ 06/09/2564 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
แบบประเมินแนวทางการดำเนินการ 29 ประการ ไม่ระบุ 07/09/2564 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ไม่ระบุ 07/09/2564 วัดท่าล้อ
ประเมินโรงเรียนสุจริต 29 ประการ ไม่ระบุ 10/09/2564 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา
ข้อมูลการประเมิล 29 ประการ ไม่ระบุ 12/09/2564 โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
แห่เทียนเข้าพรรษา ไม่ระบุ 14/09/2564 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
กิจกรรมบาตรบุญ คุณธรรม ไม่ระบุ 14/09/2564 โรงเรียนบ้านป่าลาน
ข้อมูลประเมิน 29 ประการ ไม่ระบุ 14/09/2564 โรงเรียนบ้านป่าลาน
วันพระชวนไปวัด ไม่ระบุ 14/09/2564 โรงเรียนบ้านป่าสัก
รายงานผลประเมินตนเอง 29 ประการ โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ ไม่ระบุ 15/09/2564 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์
วารสารประชาสัมธ์โรงเรียน ไม่ระบุ 05/10/2564 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
แก้ไข 29 ประการ ไม่ระบุ 14/10/2564 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ไม่ระบุ 19/10/2564 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ
อบรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม "ธรรมะสู่โรงเรียน" ไม่ระบุ 20/12/2564 โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
เข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชนต้านยาเสพติด ไม่ระบุ 07/01/2565 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
สวดมนต์หมู่ ไม่ระบุ 07/02/2565 โรงเรียนบ้านลุงพลู
สวดมนต์หมู่ทีมชาย ไม่ระบุ 07/02/2565 โรงเรียนบ้านลุงพลู
กิจกรรมสวดมนต์ประจำวัน ไม่ระบุ 15/02/2565 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ไม่ระบุ 21/02/2565 โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว ไม่ระบุ 16/03/2565 โรงเรียนวัดประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ไม่ระบุ 03/04/2565 บ้านหนองขามประชาบำรุง
กิจกรรมโรงเรียนปฏิบัติ/พัฒนาตนเองตามเเนวดำเนินการ ไม่ระบุ 28/03/2565 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย
กฐิน วัดเหมืองค่า ไม่ระบุ 10/05/2565 โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
การประกวดโครงงานเยาวชนทำดีถวายพ่อหลวง ไม่ระบุ 12/05/2565 โรงเรียนธารน้ำใจ
กิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนธารน้ำใจครบรอบ๔๑ปี ไม่ระบุ 12/05/2565 โรงเรียนธารน้ำใจ
ทำบุญวันมาฆบูชา ไม่ระบุ 12/05/2565 โรงเรียนธารน้ำใจ
จิตอาสาพัฒนาวัด ไม่ระบุ 12/05/2565 โรงเรียนธารน้ำใจ
ส่งรายงานโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ ไม่ระบุ 18/05/2565 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น
ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2564 ไม่ระบุ 18/05/2565 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น

ทั้งหมด 3,489 รายการ 28 / 35
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th