มจร'เดินสายสานสัมพันธ์'เถรวาท-มหายาน'

   แม้นช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปี ก่อนจะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่งานเผยแพร่พระพุทศาสนาและการสานสัมพันธ์กับองค์กรพุทธด้วยกันทั้งภายในและต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ก็ไม่เคยหยุดยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อความสงบสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก

               โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านต่างประเทศของ มจร ภายใต้การกำกับดูแลของพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้มีกำหนดเดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะอย่างเช่นล่าสุดระหว่างวันที่ 16- 19 ธันวาคม พร้อมคณะได้เดินทางไปร่วมสัมมนาเนื่องในเทศกาล “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยะประภาราชพุทธเจ้า จอมราชันย์แห่งศาสตร์การแพทย์”  ณ วัด Ling Quan Temple Wuhan Chinese  โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจีนเข้าร่วมงาน กว่า 3,000 คน  นับเป็นความร่วมมือของนักวิชาการพุทธเถรวาทและมหายาน

               การจัดงานครั้งนี้ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ พร้อมคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมและหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับผู้นำหน่วยงาน องค์กร มากกว่า 10 ประเทศ 

               การจัดงานครั้งนี้ เป็นการยกย่องพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นยารักษากายและใจของมนุษย์ตั้งแต่การเกิดจนถึงตายและชีวิตหลังความตาย การประชุมได้มีข้อสรุปเป็นอันเดียวกันว่า “พระพุทธเจ้าเป็นยารักษากายและใจของมนุษย์โดยความเอื้ออาทรช่วยเหลือมนุษย์ด้วยจิตที่เมตตาถึงแม้ว่าบางคนยังไม่เข้าใจถึงความปรารถนาดีของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็ไม่เคยท้อแท้ที่จะช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ เมื่อมนุษย์ได้รับการช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้าผู้ที่พ้นจากความทุกข์นั้นก็จะดำรงตนเพื่อความเป็นพระโพธิ์สัตย์ โดยการช่วยเหลือบุคคลอื่นต่อไป

               พระไภษัชยคุรุไวฑูรยะประภาราชพุทธเจ้า  จอมราชันย์แห่งศาสตร์การแพทย์ จะมีพระวรกายสีน้ำเงินประดุจดังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่มหาศาล พระหัตถ์ขวาอยู่ในท่าภาวนา พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรยา หรือ หม้อยา  ลักษณะของพระพุทธรูปแบบนี้ถ้าในความเชื่อในประเทศไทยก็คือ “พระกริ่ง” ที่มีการสร้างขึ้นในประเทศไทยนั้นเอง ชาวจีนถือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เป็นจอมราชั้นแห่งศาสตร์การแพทย์ คือ ศาสตร์ที่พระศากยมุนีพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งศาสตร์ทั้งปวง การแพทย์ทางพระพุทธศาสนานั้นจะเน้นการรักษาแบบองค์รวม เน้นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ของการรักษา ได้แก่ กาย วาจา ใจ โดยใช้ใช้สมุนไพรใบยา การภาวนา การสวดมนต์ การใช้ สมาธิจิต

               ด้วยเหตุที่ความอ่อนแอในทางสุขอนามัยของสรรพสัตว์เป็นตัวขัดขวางการบำเพ็ญเพียรเพื่อสู่การหลุดพ้น เป็นเหตุให้พระไภษัชยพุทธเจ้าต้องเสด็จมาเพื่อโปรดสรรพสัตว์  ซึ่งชาวพุทธมหายาน เชื่อว่า พระองค์ทรงเข้าร่วมในกิจกรรมทางการแพทย์ทุกขั้นตอน พิธีกรรมในการปรุงยาพระองค์ทรงเป็นประธานและผู้ลงมือกระทำการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งยา ในการรักษา ส่วนการภาวนานั้น พระองค์ทรงประทานคาถาในการภาวนาเพื่อความเชื่อมั่น แน่วแน่เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพที่ดี การทำสมาธิเพื่อน้อมอัญเชิญพระองค์เข้าสู่ตัวเรา หลอมรวมพระองค์กับเราให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเจ็บป่วยทั้งปวงจะถูกหลอมละลายเป็นอากาศธาตุ พระองค์และเราเข้าสู่ศูนยตาสภาวะ เราออกจากสมาธิในสภาวะว่างเปล่านั่นคือ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หายไปด้วย
        
               ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์อย่างกว้างขวางว่า สมาธิจิตเป็นยาวิเศษชนิดหนึ่งในการบำบัดความเจ็บป่วย การรักษาในแนวทางแห่งพุทธนี้ไม่เพียงได้ความสุขทางกายเพียงประการเดียว สมาธิจิตที่ได้เป็นยานพาหนะนำพาเราเข้าสู่การหลุดพ้น สู่ความเป็นพุทธะในที่สุด บังเกิดความสุขอันนิรันดร นี้เป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาวพุทธในประเทศจีน

               หลังจากเดินทางกลับจากประเทศจีน พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศพม่าทันที  ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม โดยภารกิจวันแรก ได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน ของ ITBMU ซึ่งมีเยาวชนมาปฏิบัติธรรมประมาณ 2,000 คน และมีอาสาสมัครมาช่วยงานดูแล และช่วยปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการอบรมอีกประมาณ 150 คน ซึ่งจัดฝึกอบรมเยาวชนเป็นประจำตลอดปี จำนวน 6 ครั้ง  แบ่งเป็นการจัดอบรมใหญ่ 2 ครั้ง และครั้งย่อย อีก 4 ครั้ง   และการอบรมครั้งเป็นการอบรมใหญ่ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

               ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้กล่าวปาฐกถากับเยาวชน ในการให้กำลังใจ และกระตุ้นเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นประชาชนที่ดีและมีคุณภาพของประเทศ ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรมเช่นว่านี้

               วันต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของวัดฮองเมยโยน ปาฉาน เป็นวัดของชาวไทยใหญ่  มีการจัดกิจกรรมปาฐกถาธรรม โดย prof. Dr. Khammai Dhammasami จากนั้นได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสอนพระพุทธศาสนาในวันหยุด ของประเทศพม่า รวมถึงแนวทางการการวิจัยร่วมกันด้วย


เขียนเมื่อ 2 มกราคม 2556 | อ่าน 2031
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 4445
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 3473
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 3504
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 5459
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 6249
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 4744
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 5998
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/02/2558
เปิดอ่าน 5277
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
02/02/2558
เปิดอ่าน 5671
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/07/2557
เปิดอ่าน 5746
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 065-6015350 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th