ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านหัวรัง
0
0
0
0
0
0
3
7
0
0
0
0
0
0
3
7
10
 โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนบ้านระกาย
60
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
47
107
 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โรงเรียนบ้านยา โรงเรียนร่มเกล้า 2
0
0
0
0
0
0
8
30
0
0
0
0
0
0
8
30
38
 โรงเรียนหันคาพิทยาคม
0
0
126
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
160
286
 โรงเรียนบ้านโชคกราด
27
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
20
47
 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
9
22
0
0
0
0
0
0
9
22
31
 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
0
0
0
0
0
0
19
39
0
0
0
0
0
0
19
39
58
 แกดำวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
10
9
0
0
0
0
0
0
10
9
19
 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
0
0
0
0
0
0
1
13
0
0
0
0
0
0
1
13
14
 โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
31
30
23
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
40
94
 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
 โรงเรียนบ้านเกษม
0
0
0
0
0
0
4
7
0
0
0
0
0
0
4
7
11
 โรงเรียนถ่อนวิทยา
0
0
0
0
0
0
7
13
0
0
0
0
0
0
7
13
20
 โรงเรียนบ้านห้วยยาง
0
0
0
0
0
0
6
15
0
0
0
0
0
0
6
15
21
 โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
0
0
0
0
0
0
5
13
0
0
0
0
0
0
5
13
18
 โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)
0
0
0
0
0
0
3
8
0
0
0
1
0
0
3
9
12
 บ้านท่าโล้
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
14
14
ทั้งหมด 41 รายการ 2 / 3
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th