คณะสงฆ์ภาค 1 (530)
คณะสงฆ์ภาค 2 (660)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,492)
คณะสงฆ์ภาค 5 (988)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,310)
คณะสงฆ์ภาค 7 (917)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,576)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,595)
    กาฬสินธุ์ (496)
    ขอนแก่น (820)
    มหาสารคาม (598)
    ร้อยเอ็ด (681)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,450)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,457)
คณะสงฆ์ภาค 12 (801)
คณะสงฆ์ภาค 13 (750)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (976)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (618)

รวม 23,137 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 03/03/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2551   โรงเรียนฝางวิทยายน
ขอนแก่น
สพม.เขต 25 ขอนแก่น 23 ธันวาคม 2554 09:42:54
2552   โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:39:24
2553   โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:23:43
2554   โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:22:45
2555   โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:19:03
2556   โรงเรียนบ้านตาลอก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:08:18
2557   โรงเรียนบ้านปากช่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:38:32
2558   โรงเรียนบ้านสีเสียด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:32:05
2559   โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:34:47
2560   โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:20:15
2561   โรงเรียนบ้านคำพิมูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:12:49
2562   โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:00:14
2563   โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:41:57
2564   โรงเรียนนาขามวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:39:16
2565   โรงเรียนบ้านดอนชาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:09:57
2566   โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:05:09
2567   โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:55:44
2568   โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:52:23
2569   บ้านห้วยแคนโนนสูง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:47:49
2570   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:41:13
2571   โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:15:02
2572   โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:06:43
2573   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:56:03
2574   โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:49:14
2575   โรงเรียนโนนสมบูรณ์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:44:06
2576   โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:32:03
2577   โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:22:50
2578   โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:30:48
2579   โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:08:23
2580   โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:02:17
2581   โรงเรียนบ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:59:35
2582   โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:00
2583   โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:48:22
2584   โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:46:36
2585   โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:42:26
2586   โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:38:06
2587   โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:19:17
2588   โรงเรียนบ้านหนองล่าม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 07:00:31
2589   โรงเรียนบ้านหนองตุ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 03:51:08
2590   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 21 ธันวาคม 2554 19:29:34
2591   โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:39:27
2592   โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 17:40:29
2593   โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:40:30
2594   โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:26:33
2595   โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:42:56


ทั้งหมด 2,595 รายการ 52 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th