๑๐๒. ประกวดโครงงานคุณธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับมูลนิธิเปรมฯ

laugh ผลการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม (มูลนิธิเปรมฯ) smiley

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารเพิ่มเติม 7

โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อโรงเรียน ชื่อโครงงาน สังกัด อื่นๆ
ให้ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไข เจ้าหน้าที่ สพฐ. โทร 02 288 5889-90
โรงเรียนที่โทรแจ้งแก้ไข ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ
1.โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)ชื่อตกหล่น
2. โรงเรียนบ้านผึ้งพิทยาคม แก้ไขเป็น โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
3. โรงเรียนยโสธรพิทยาคาร แก้ไขเป็น โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนทีโอเอ ประกวดโครงงานระดับ ม.ปลาย โปรดโทรติดต่อ อ.อภิศฎา 02 288 5890 แจ้งชื่อครู+นักเรียน เพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตร ด่วน!!! ค่ะ

ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 09.00 น. 
**ถ้ามีโรงเรียนที่ยังไม่แจ้งแก้ไข โปรดโทรติดต่อภายในวันนี้ ค่ะ**โหลดไฟล์กำหนดการเดินทางเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมฯ laugh

mail อัพเดทใหม่อีกครั้ง ที่เอกสารเพิ่มเติม 6 ขอบคุณค่ะ mail

แก้ไข ณ วันที่ 14 ส.ค. 57 (เนื่องจากชื่อโครงงานสลับกัน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลำดับที่ 7 และ 8) เท่านั้น
นอกนั้นคงเดิม

       mail ตามที่มูลนิธิเปรมฯ และ สพฐ. ร่วมกันประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย มาทุกปี ในปีนี้เป็นปีที่ ๑๒ ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ทำโครงงานคุณธรรม
มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ เดือน สามารถเป็นตัวแทนเขต เข้าร่วมประกวดระดับกลุ่ม ๘ กลุ่มได้ ขอให้โรงเรียน
ที่ต้องการสร้างโอกาสการเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งเสริมเด็กทำความดี ถวายในหลวง heart

        laugh ติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทราบวัน เวลา สถานที่ ประกวดคัดเลือก
เป็นตัวแทนเขต (ประมาณปลายเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗) หากผ่านระดับเขตเข้าสู่ระดับกลุ่ม ท่านสามารถศึกษา
รายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบ  ๑. ประชาสัมพันธ์
                         ๒. รายละเอียดการประกวด
                         ๓. แบบแจ้งชื่อ (ประกอบด้วย 3 แบบ คือ)
                             แบบแจ้งชื่อสำหรับทุก สพป.
 แบบแจ้งชื่อสำหรับทุก สพม.
                             แบบแจ้งชื่อสำหรับเจ้าภาพ ๘ กลุ่ม
                         ๔. หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๓๓๔
                         ๕. หนังสือถึง ผอ.สพป. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพ
                            ในการจัดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมฯ ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๓๓๕ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (512.18 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (220 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (496.5 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (5.38 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (5.24 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม6 : Download? (180.66 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม7 : Download? (226.67 kb)

เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2557 | อ่าน 7184
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๔๑๐. ผลการคัดลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
12/09/2565
เปิดอ่าน 4952
 
๔๐๙. การเข้าร่วมกิจกรรมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ และดาวน์โหลดเกียรติบัตร "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีที่ ๑๑)
17/08/2565
เปิดอ่าน 9342
 
๔๐๘. รายงานผลการฝึกอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
09/08/2565
เปิดอ่าน 9384
 
๔๐๗. การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ รอบที่ ๒
04/08/2565
เปิดอ่าน 11069
 
๔๐๖. ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข"(ปีที่ ๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
25/07/2565
เปิดอ่าน 12039
 
๔๐๕. การส่งคลิป VDO กิจกรรมเด่นโรงเรียนวิถีพุทธ
25/07/2565
เปิดอ่าน 11045
 
๔๐๔. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
08/07/2565
เปิดอ่าน 15895
 
๔๐๓.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม "โครงงานคุณธรรม (ออนไลน์)" สำหรับศึกษานิเทศก์
08/07/2565
เปิดอ่าน 11855
 
๔๐๒ โครงการ "โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา ๒๕๖๕
05/07/2565
เปิดอ่าน 11330
 
๔๐๑. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร "ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนวิถีพุทธ"
04/07/2565
เปิดอ่าน 11188
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th