สถานที่รับสมัครและประกวดคัดเลือก การจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา(เฉพาะส่วนกลาง)

ที่ จังหวัด รับสมัคร/คัดเลือกระดับจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ประสานงาน รับสมัคร/คัดเลือก
ระดับภาคสงฆ์
กรุงเทพมหา  นคร
 
วัดประยุรวงศาวาส ถนน ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ
๐๘-๑๘๒๕-๑๔๙๑
คณะสงฆ์ภาค ๑
วัดละหาร
 
 
นนทบุรี
 
วัดละหาร
 
๑๗ หมู่ ๒ วัดละหาร ตำบลโสนลอย  อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ พระมหาสุริยา ฐิตเมธี
๐๘-๙๐๗๒-๐๓๐๐
ปทุมธานี
 
วัดเขียนเขต ๔๓ หมู่ ๒ รังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ พระมหาชูศักดิ์  จิรสกฺโก
๐๘-๕๓๖๔-๔๔๕๘
 
สมุทรปราการ
 
วัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ พระครูขันติกิจจานุกูล
๐๘-๑๕๑๓-๕๐๗๖
 
พระนครศรี อยุธยา
 
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
 
๒ หมู่ ๑๒ ตำบลกะมัง
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ
๐๘-๑๒๘๖-๐๖๒๑
คณะสงฆ์ภาค ๒
วัดพนัญเชิง วรวิหาร
อ่างทอง
 
วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง ๑๔๐๐๐ พระครูสุทธิกิจจาทร
๐๘-๑๘๑๔-๐๐๓๑
สระบุรี
 
วัดพระพุทธบาท ตำบลขุนโคลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐ พระครูศรีวรกิจจารักษ์
๐๘-๑๘๐๘-๒๔๐๔
ลพบุรี
 
ร.ร.วินิตศึกษา ๑๐ เพทราชา ตำบล ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัด ลพบุรี ๑๕๐๐๐ พระมหามานิต  จารุวณฺโน
๐๘-๔๐๗๘-๘๐๙๔
คณะสงฆ์ภาค ๓
วัดพิกุลทอง
 
ตำบลวิหารขาว
อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
๑๖๑๔๐


 
สิงห์บุรี
 
วัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ พระครูสิงหกิจคณาทร
๐๘-๘๘๗๕-๓๕๔๑
๑๐ ชัยนาท
 
วัดสรรพยาวัฒนาราม ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  ๑๗๑๕๐ พระมหาสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน
๐๘-๔๕๐๖-๔๐๑๙
๑๑ อุทัยธานี
 
วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง  อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี
๖๑๐๐๐
พระครูศรีรัตนาภิรัต
๐๘-๑๐๔๕-๐๐๖๙
 
๑๒ ปราจีนบุรี
 
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่ ๓ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๔๐
พระมหาวิชัย  ปภสฺสโร
๐๘-๓๑๑๔-๓๒๘๘
คณะสงฆ์ภาค ๑๒
วัดประสิทธเวช
๑๓ สระแก้ว
 
วัดสระแก้ว ๑๒๒ ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐ พระครูศรีรัตน์สรกิจ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด
๐๘-๑๒๙๑-๕๖๒๙
๑๔ ฉะเชิงเทรา
 
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ พระครูปริยัติธรรมกิจ
๐๘-๑๕๗๗-๒๗๙๖
๐-๓๘๕๑-๔๗๐๕
๑๕ นครนายก
 
วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
พระมหาชัยชนะ  จนฺทสโม วัดบางปรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๐๘-๑๔๓๖-๑๘๒๕
ที่ จังหวัด รับสมัคร/คัดเลือกระดับจังหวัด ที่อยู่ ศูนย์ประสานงาน รับสมัคร/คัดเลือก
ระดับภาคสงฆ์
๑๖ ชลบุรี
 
วัดใหญ่อินทาราม ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ พระมหาชูศักดิ์  ชุติวณฺโณ
๐๘-๖๓๑๔-๕๖๐๙
คณะสงฆ์ภาค ๑๓
วัดใหญ่อินทาราม
๑๗ ระยอง
 
วัดหนองกันเกรา ตำบลทางเกวียน อำเภอ   แกลง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐
พระครูบวรศีลวัฒน์
๐๘-๑๖๖๔-๒๕๒๕
ผ.อ.ศักรินทร์
๐๘-๑๘๐๘-๗๗๕๖
๑๘ จันทบุรี
 
พุทธมณฑล จันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐
พระครูธรรมวงค์วรางกูล
วัดเนินสูง อ.เมืองจันทบุรี
๐๘-๖๑๔๖-๕๒๑๒
๑๙ ตราด
 
วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ พระครูวิธานธรรมสุนทร
๐๘-๙๕๐๙-๙๑๕๔
๒๐ นครปฐม
 
วัดพระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม  ๗๓๐๐๐ พระครูสุธีเจติยานุกูล
๐๘-๑๓๘๔-๕๓๑๘
คณะสงฆ์ภาค ๑๔
วัดพระปฐมเจดีย์
๒๑ สุพรรณบุรี
 
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

 
๒๔๙ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๔๕-๑๓๓
พระศรีธวัชเมธี
๐๘-๑๖๑๗-๖๔๔๘
๒๒ กาญจนบุรี
 
พระแท่นดงรังวรวิหาร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐ นายพงษ์พนิชย์  มหาไพศาลโภคิน
๐๘-๒๒๙๑-๗๔๐๖
๒๓ สมุทรสาคร
 
วัดเจษฎาราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐ พระครูสิริสารนิวิฐ
๐๘-๕๑๘๑-๔๑๐๓

เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 18402
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔
04/10/2564
เปิดอ่าน 7782
 
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที ๔ หมดเขตรับสมัคร ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
16/01/2564
เปิดอ่าน 18896
 
ครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
05/12/2563
เปิดอ่าน 18757
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
02/04/2562
เปิดอ่าน 23307
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/02/2561
เปิดอ่าน 22032
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
09/02/2561
เปิดอ่าน 21498
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 34930
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/02/2560
เปิดอ่าน 35412
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/05/2559
เปิดอ่าน 21635
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
01/03/2558
เปิดอ่าน 34747
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th