การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมเจริญสติด้วยการตื่นรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 4 (บ้านไร่สามศรี)

กิจกรรมเจริญสติด้วยการตื่นรู้
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
พระวิทยากร
พระมหาสุชาติ
พระนิพิฐพนธ์

  • นำเด็กเด็กสวดมนต์กราบพระ
  • กิจกรรมการฝึกเด็กเด็กนำสิ่งของ ที่ตนเองเตรียมมาถวายแด่พระคุณเจ้า
  • กิจกรรมเรียนรู้เรื่องสี

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู