การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 5 (บ้านซับสิงโต)

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กวิถีพุทธศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 5 (บ้านซับสิงโต)

พระวิทยากร

พระมหาสงัด  สิริธมโม

พระณัฐิวุฒิ อธิปญโญ วัดซับสิงโต

พระอธิการพีระพงค์  กนตสีโล  วัดแก่งสำราญ

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู