การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่3 (บ้านคลองทราย)

พระวิทยากร

1. พระครูสุทธิสีลโสภณ วัดซับทรายทอง

2. พระอธิการฉลาด  ฉนฺทปาโล  วัดคลองทราย

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู