การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย

พระครูผู้สอน ได้มาแนะนำและให้ความรู้ การปรับตัวเมื่อต้องมาโรงเรียน รู้จักการรอคอย การทำกิจกรรมชีวิตประจำวันเมื่อต้องมาอยู่โรงเรียน

แรกรับประทับใจ คือ การพบกันครั้งแรกแล้วเด็กได้รับความอบอุ่น ความเป็นมิตร มีความประทับใจอยากมาโรงเรียน ได้รับความรู้ดังนี้ ชื่อเล่น คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นตั้งแต่เด็กเป็นที่รู้กันในหมู่ญาติหรือผู้ใกล้ชิด ชื่อโรงเรียน คือ ชื่อสถานที่สาหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ ชั้นเรียน คือ การบอกระดับการศึกษาและสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียน สถานที่ตั้งของโรงเรียน (ชุมชน) คือ ที่ตั้งของโรงเรียนว่าอยู่ในเขตใด ชุมชนใด

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 1-2 วันที่ 1 สาระการเรียนรู้ย่อย ชื่อเล่นของเด็ก
1. ชื่อกิจกรรม เสริมประสบการณ์
ความคิดรวบยอด
ชื่อเล่น คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นตั้งแต่เด็กเป็นที่รู้กันในหมู่ญาติหรือผู้ใกล้ชิด
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1) บอกชื่อเล่นของตนเองได้
2) สนทนากับครูและเพื่อนได้
3) เล่นเกมใครเอ่ยได้
3. สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สาคัญ
1) ชื่อเล่นของเด็ก 1) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
2) การสนทนากับครูและเพื่อน 2) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3) การเล่นเกมใครเอ่ย 3) การเล่นเกมทางภาษา
4. วิธีการจัดกิจกรรม
1) เด็กเล่นเกมใครเอ่ย ครูนารูปภาพเด็ก ๆ ในห้องแจกให้เด็กแต่ละคน คนละ 1 ภาพ โดยไม่ใช่รูปภาพ
ของตัวเอง
2) เด็กสังเกตรูปภาพที่ได้รับว่าเป็นรูปภาพของใคร
3) ครูให้สัญญาณ เด็ก ๆ นารูปภาพของเพื่อนไปส่งให้เพื่อนพร้อมทั้งถามชื่อเล่นเพื่อน
4) เด็กออกมาบอกชื่อเล่นของเพื่อน
5) เด็กและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับชื่อเล่น
6) ครูกล่าวกับเด็กว่า เราทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่ในห้องเดียวกันต้องรักกันและช่วยเหลือกัน
7) ให้เด็กบอกชื่อเล่นตัวเองทีละคนจนครบทุกคนและให้เพื่อน ๆ พูดตาม
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1) เกมใครเอ่ย 
6. การประเมินผล
1) สังเกตการบอกชื่อเล่นของตนเอง 2) สังเกตการสนทนากับครูและเพื่อน
3) สังเกตการเล่นเกมใครเอ่ย

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู