การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจให้กับเด็กปฐมวัย เด็กจะได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม

๒.  เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กนักเรียนจำบทสวดมนต์ง่ายๆได้

๓. เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนมีความอดทน มีสมาธิ จากการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสม่ำเสมอ

๔. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู