การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สำหรับสถานศึกษา

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

โครงการปฏิบัติตนเพื่อคุณค่าที่งดงาม

โครงการปฏิบัติตนเพื่อคุณค่าที่งดงาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่าง หน้าที่ ๒๐

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพและพฤติกรรมผู้เรียน

แนวทางที่ ๑.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สนองมาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี

ตัวบ่งชี้ย่อย ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ

และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ

ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ (กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ)

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

ตัวบ่งชี้ย่อย ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึง

ความรู้สึกของคนอื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย

(กิจกรรมทำบุญตักบาตรและธรรมศึกษา)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี

ตัวบ่งชี้ย่อย ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล (กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม)

- มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีพัฒนากรด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้

(กิจกรรมทำบุญตักบาตรและธรรมศึกษา)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

(กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม และกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ)

  • ( ) ใหม่ ( ü ) ต่อเนื่อง

๑. หลักการและเหตุผล

การปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงาม ตั้งแต่ในวัยเด็กนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องหมั่นคอยดูแลให้ความรักความอบอุ่น เมื่อเด็กมาเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณครูอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่เด็กฝึกมารยาทในกิจวัตรประจำวัน เช่น การไหว้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู , ไหว้ญาติผู้ใหญ่ และส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติตนในกิจกรรมด้านพุทธศาสนา การกราบพระ การนั่งสมาธิ ทำบุญตักบาตร การประเคนอาหารถวายพระ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเด็กสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย และมีการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ โดยสอดแทรกลงในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กในแต่ละวัน

 

๒. วัตถุประสงค์...

- ๒ -

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เด็กฝึกมารยาท ในการไหว้ การกราบพระได้

๒.๒ เด็กปฏิบัติตนในการประกอบพิธีทางศาสนาได้

๒.๓ เด็กฝึกนั่งสมาธิได้

๒.๔ เด็กปฏิบัติตนในกิจวัตรประจำวันค่านิยม ๑๒ ประการได้

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ด้านคุณภาพ

ผู้ปกครอง เด็ก ครู มีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีทางศาสนา เด็กได้รับการส่งเสริมเกี่ยวกับมารยาทในการไหว้ การกราบพระ การประเคนอาหาร และปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ

๓.๒ ด้านปริมาณ

เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมประมาณร้อยละ ๘๐

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (กิจกรรมทำบุญตักบาตรและธรรมศึกษา)

เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม)

เริ่มเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๓ (กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ)

๕. สถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ศาลาการเปรียญวัดป่ายุบ (กิจกรรมทำบุญตักบาตร)

๕.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ (กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม)

๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ (กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ)

๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการปฏิบัติตนเพื่อคุณค่าที่งดงาม

๖.๒ ประชุมชี้แจงครูรับทราบทำความเข้าใจจัดตารางกำหนดโครงการและแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่าย

๖.๓ ชี้แจงให้เด็กได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนเข้าร่วมโครงการ

๖.๔ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรม

กำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. กำหนดแผนงาน ประชุมครูและบุคลากรให้รับทราบกิจกรรม

๑ วัน

นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมตรงกับวันพระสิ้นเดือน

เวลา ๐๗.๒๐-๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดป่ายุบ

เดือนละ ๑ ครั้ง

นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ

 

๓. ชี้แจง...

- ๓ -

 

กิจกรรม

กำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๓. ชี้แจงโครงการให้ผู้ปกครองรับทราบในวันประชุมผู้ปกครอง

ครั้งที่ ๑

๑ วัน

นางแสงจันเพ็ญ อาริยวัฒน์

๔. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์แจ้งวันที่ทำบุญให้ผู้ปกครองช่วยจัด

เตรียมอาหารคาว-หวาน ให้เด็กนำไปทำบุญตักบาตรและ

เชิญผู้ปกครองที่มีเวลาว่างมาเข้าร่วมกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ๓ วัน

นางสาวนภาพร หมู่คำ

๕. ทุกวันในช่วงเช้าหลังจากครูอบรมเด็กเรียบร้อยแล้วให้เด็ก

ฝึกนั่งสมาธิตามเสียงดนตรีบรรเลงเพลงธรรมะ

ตลอดปีการศึกษา

ครูเวรประจำวัน

งบประมาณ

ผู้ปกครอง เด็ก และครูจัดเตรียมอาหารคาว - หวานมาเอง

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

กิจกรรม

กำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. ผู้รับผิดชอบประชุมคณะครูเพื่อรับทราบกิจกรรม

๑ วัน

นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ

๒. ชี้แจงให้เด็กได้รับรู้การจัดกิจกรรมหนูน้อย

มารยาทงาม

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ

๓. ครูประจำชั้นแต่ละห้องตรวจเช็คกิจกรรมหนูน้อย

มารยาทงามตามรูปแบบในตาราง

ตลอดปีการศึกษา

ครูประจำชั้น

๔. ครูประจำชั้นแต่ละห้องรวบรวมคะแนน

ทุกเดือนส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ตลอดปีการศึกษา

 

ครูประจำชั้น

๕. ผู้รับผิดชอบรวมคะแนนประจำเดือน

ของทุกเดือน

ตลอดปีการศึกษา

นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ

๖. สิ้นปีการศึกษา สรุปผลรวมคะแนนจัดอันดับ

รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ

รองชนะเลิศอันดับ ๒

๕ วัน

นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ

๗. ส่งรายชื่อเด็กที่ได้รับรางวัลให้ผู้รับผิดชอบพิมพ์

เกียรติบัตร เพื่อรับเกียรติบัตรจากคณะผู้บริหาร

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ในวันประชุม

ผู้ปกครองครั้งที่ ๒

๕ วัน

นางอุบล สาเอี่ยม

จัดพิมพ์เกียรติบัตร

งบประมาณ

ใช้อุปกรณ์วัสดุการศึกษา

กิจกรรม...

- ๔ -

 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

กิจกรรม

กำหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. ประชุมครู และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

กิจกรรมโดยผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้มอบหมาย

ให้ครูประจำชั้นแต่ละห้องตรวจเช็คกิจกรรม

ตามรูปแบบในตารางกิจกรรม

๑ วัน

นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ

๒. ให้ครูประจำชั้นบันทึกค่านิยม ๑๒ ประการ

ลงในบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ตลอดปีการศึกษา

ครูประจำชั้น

๓. สิ้นปีการศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปคะแนน

และจัดทำสรุปรายงานผลกิจกรรม

๓ วัน

นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ

 

๗. งบประมาณ

ใช้อุปกรณ์วัสดุการศึกษา

๘. ผู้รับผิดชอบ นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ เด็กปฏิบัติตนในการไหว้ การกราบพระ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๖.๒ เด็ก ผู้ปกครอง ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติตนเพื่อคุณค่าที่งดงาม

๖.๓ เด็กสามารถปฏิบัติตนในการฝึกนั่งสมาธิได้

๖.๔ เด็กสามารถปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการได้

๑๐.การประเมินผล

๑๐.๑ สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมและเช็ครายชื่อเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกครั้ง ในกิจกรรมทำบุญตักบาตร

๑๐.๒ ประเมินตามตารางรูปแบบในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

๑๐.๓ ประเมินตามตารางรูปแบบค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

 

ลงชื่อ………………………………….……ผู้จัดทำ/ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ………………………………….……ผู้เห็นชอบ/ผู้ตรวจโครงการ

(นางสาวน้ำทิพย์ ฟื้นสุวรรณ) (นางแสงจันเพ็ญ อาริยวัฒน์)

ครู ครู /หัวหน้างานด้านวิชาการ

วันที่................พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

ลงชื่อ………………………………….……ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุบล สาเอี่ยม)

ครู รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ

วันที่................พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เซ็นรับทราบ

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางอุบล สาเอี่ยม

ครู

 

นางแสงจันเพ็ญ อาริยวัฒน์

ครู

 

นางสาวนภาพร หมู่คำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางรุ่งฤทัย สุขสุวรรณ

ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวบรรจง จันทร์รัตนา

ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวนัยนา นิ่มนวล

พนักงานทั่วไป

 

นายธันธวัช ยืนยงค์

พนักงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสถานศึกษาอื่น ๆ

พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู